تعیین برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی پروانش در بهشهر، مازندران

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در بازدیدهای سال 1392 از فضاهای سبز و پارک‌های شهرستان بهشهر (استان مازندران) بیماری فیلودی پروانش مشاهده گردید. عامل بیماری فیلودی از پروانش با پیوند به پروانش و به وسیله سس به بادنجان انتقال داده شد. پروانش‌های آلوده در طبیعت و گیاهان مایه زنی شده در آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مستقیم با استفاده از جفت آغازگر P1/P7 و واکنش زنجیره ای پلیمراز دو مرحله ای با استفاده از جفت آغازگرهای P1/P7 و R16F2n/R16R2 واکنش مثبت نشان دادند و در آن‌ها قطعات مورد انتظار تکثیر شد. مقایسه چند شکلی طولی قطعات برشی (RFLP) مجازی نشان داد که فیتوپلاسمای همراه با فیلودی پروانش بهشهر متعلق به زیر گروه A در گروه افژولش شبدر (16SrVI) بود. آنالیز فیلوژنتیکی با استفاده از ترادف کامل ژن آر ان ای ریبوزومی  16Sنیز نتایج آنالیزRFLP  مجازی را تایید کرد و نشان داد که فیتوپلاسمای عامل فیلودی پروانش بهشهر با 'Candidatus Phytoplasma trifolii'، فیتوپلاسمایی از زیر گروه 16SrVI-A طبقه بندی می‌شود. این اولین گزارش از بیماری فیلودی پروانش و تعیین ویژگی‌های فیتوپلاسمای همراه با آن در استان مازندران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partial biological and molecular characteristics of a phytoplasma associated with Behshahr (Mazandaran) periwinkle phyllody*

نویسندگان [English]

  • M. Fattahi 1
  • M. Salehi 2
  • A. Sharzehi 1
  • S.A. Esmailzadeh Hosseini 1
چکیده [English]

In 2013 surveys conducted in the green area and parks of Behshahr city (Mazandaran province of Iran), phyllody disease of periwinkle was observed. Agent of Behshahr periwinkle phyllody (BPP) was transmitted from naturally phyllody affected periwinkle to periwinkle by grafting and to eggplant via dodder inoculation. Naturally affected periwinkle plants and all inoculated plants reacted positively in direct PCR using P1/P7 primer pair and nested PCR using P1/P7 and R16F2n/R16R2 primer pairs and expected fragments were amplified. Virtual restriction fragment length polymorphism (RFLP) of nested PCR product sequence (1.2 kbp), percent homology and phylogenetic analysis of full length 16S rDNA sequence showed that BPP phytoplasma belongs to phytoplasma in the clover proliferation (16SrVI) phytoplasma group. The same analyses classified BPP phytoplasma with 'Candidatus Phytoplasma trifolli', a member of A subgroup in the 16SrVI group. This is the first report of periwinkle phytoplasma disease and characterization of associated phytoplasma in Mazandran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual RFLP
  • Phylogenetic analysis
  • 16SrVI group