معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

به منظور شناسایی فون نماتودهای انگل گیاهی جنگل‏های رامسر، 90 نمونه از خاک و ریشه درختان منطقه در شهریور ماه سال 1391 جمع‏آوری گردید. پس از جداسازی، تثبیت و انتقال به گلیسیرین؛ تعداد 27 گونه نماتود از 16 جنس شناسایی گردید. گونه‏های Crossonema dryum ، C. menzeli،Ogma fagini و O. murrayi برای اولین بار از ایران گزارش یا توصیف می‏شوند. گونه C. dryum با داشتن 20-44 زائده کوتیکولی بر روی هر حلقه و شکل فلس‏های بدن لارو سن چهارم، گونه C. menzeliبا داشتن 55-65 فلس انگشتی شکل به طول 8-10 میکرومتر بر روی حلقه‏‏های بدن، گونه O. fagini با دارا بودن کم‏تر از 10 ردیف فلس بر روی هر حلقه و ناحیه دمی محدب مخروطی، و گونه O. murrayi با داشتن هشت ردیف طولی فلس بر روی حلقه‏های بدن و برابر بودن پهنای دو حلقه سر، از گونه‏های مشابه متمایز می‏شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Four known species of plant-parasitic nematodes of the genera Crossonema Mehta & Raski, 1971 and Ogma Southern, 1914 in Ramsar forests, northern Iran

نویسندگان [English]

  • F. Niasti 1
  • A. Eskandari 2
  • Z. Tanha Maafi 1
  • A. Saeedizadeh 1
چکیده [English]

In order to identify the plant parasitic nematodes in Ramsar forests, 90 samples of soil and root of trees were collected in October 2012. Nematodes were extracted, fixed and transferred to anhydrous glycerin, and identified. 27 nematode species belonging to 16 genera were identified. The species Crossonema dryum, C. menzeli, Ogma fagini, and O. murrayi are recorded or described from Iran for the first time. C. dryum by having 20-44 short scales on body annuli at midbody and different shape of scales on body of fourth-stage juvenile (J4); C. menzeli by presence of 55-65 digitate or slender scales on body annuli at midbody, 8-10 µm long; O. fagini by having less than 10 longitudinal rows of scales on body annuli and a convex-conoid posterior region, and O. murrayi by having eight longitudinal rows of triangular scales on body annuli and a head with two equal annuli; can be differentiated from closely related species

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criconematidae
  • fauna
  • Morphology
  • Morphometric
  • new record