میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کد پستی 7616914111

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دوره دکتری

چکیده

ویروس زردی بافت مردۀ باقلا (Faba bean necrotic yellows virus, FBNYV) از جنس Nanovirus و خانوادۀ Nanoviridae یکی از نانوویروس های رایج گیاهان لگومینوز در قاره های آسیا، آفریقا و اروپا است. در این تحقیق، میزبان‌های طبیعی این ویروس در سه استان شرقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و ترادف نوکلئوتیدی قطعات کامل ژنوم یک جدایه از آن از منطقۀ رابر استان کرمان تعیین گردیده است. بدین منظور، چندین گیاه زراعی و سبزیجات برگی از استان‌های کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی ایران جمع آوری گردید و آلودگی آن‌ها با استفاده از آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی مراز و/یا تعیین ترادف قطعۀ ژنومی DNA-S بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که گیاهان عدس، باقلا، لوبیا، نخود ایرانی، یونجه، شنیلیله، جعفری و شوید به FBNYV آلوده هستند و ترادف نوکلئوتیدی قطعۀ ژنومی DNA-S مربوط به هفت جدایه از هفت میزبان مختلف به میزان 6/89 تا 7/99 درصد با یکدیگر شباهت دارند. سپس ترادف نوکلئوتیدی تمام هشت قطعۀ ژنوم مربوط به جدایۀ عدس از منطقۀ رابر استان کرمان تعیین و با ترادف‌های مشابه در بانک ژن مقایسه گردید. بر این اساس، جدایۀ رابر به میزان 57/88 تا 81/99 درصد با سایر جدایه‌های این ویروس از سایر نقاط دنیا از جمله ایران شباهت دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که FBNYV دارای دامنۀ میزبانی وسیعی در میان گیاهان خانوادۀ Fabaceae است و حتی گیاهانی خارج از این خانواده را نیز آلوده می‌کند. گیاهان شنیلیله، جعفری و شوید برای اولین بار در دنیا به عنوان میزبان های جدید این ویروس معرفی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural hosts and genome characterization of Faba bean necrotic yellows virus in three eastern provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Avish-koohshahi 1
  • Jahangir Heydarnejad 2
  • Maryam Esmaeili 3
  • Javad Sadeghedi-Majd 1
  • vahid hasanvand 2
  • Hossain Masumi 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Faba bean necrotic yellows virus (FBNYV) (Nanovirus, Nanoviridae) is a common nanovirus of leguminous plant in Asia, Africa and Europe continents. In this research, natural hosts of FBNYV in three eastern provinces of Iran have been studied and full-length genome components of a Rabor isolate (Kerman province) has been sequenced. To identify FBNYV natural hosts, leguminous plants and leaf vegetables were sampled in Kerman, Razavi Khorasan and Northern Khorasan, and the FBNYV infection of the samples was tested by PCR and/or nucleotide sequence of DNA-S component. Results indicated that lentil, faba bean, broad bean, chickpea, alfalfa, fenugreek, parsley and dill are infected with FBNYV and DNA-S of seven isolates from seven plant species share 89.6-99.7% nucleotide sequence identities. Among infected hosts, full-length genome components of a chickpea isolate of FBNYV from Rabor (Kerman province) was determined and compared with the related components of the GenBank isolates. Accordingly, all genome components of the Rabor isolate shared 88.57-99.81% nucleotide sequence identities with the corresponding sequence of other Iranian and GenBank isolates. To conclude, FBNYV has a broad host range in leguminous plants and even can infect non-leguminous leaf vegetables. It is the first report of the FBNYV infection of fenugreek, parsley and dill in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faba bean necrotic yellows virus
  • Nanovirus
  • Natural hosts
  • Leaf vegetables
Alavinejad E., Behjatnia S.A.A., Izadpanah K. and Masoumi M. 2011. Molecular detection of Faba bean necrotic yellows virus in legume fields of some North, North West and South provinces of Iran. The Proceeding of the 7th National Biotechnology Congress. Iran, Tehran. P. 6.
Aronson M.N., Meyer A.D., Györgyey J., Katul L., Vetten H.J., Gronenborn B. and Timchenko T. 2000. Clink, a nanovirus-encoded protein, binds both pRB and SKP1. Jornal of Virology 74: 2967-2972.
Askari F., Heydarnejad J., Vaziri S., Sadeghi-Majd J., Kamali M. and Massumi H. 2018. Chickpea chlorotic dwarf virus a polyphagous mastrevirus infecting crops and vegetables in Iran. The Proceeding of the 23rd Iranian Plant Protection Congress, Iran, Gorgan. pp. 612-13.
Briddon R.W., Martin D.P., Roumagnac P., Navas-Castillo J., Fiallo-Olivé E., Moriones E., Lett J.-M., Zerbini F.M. and Varsani A. 2018. Alphasatellitidae: A new family with two subfamilies for the classification of geminivirus- and nanovirus-associated alphasatellites. Archives of Virology 163: 2587-2600.
Chu P.W.G., Keese P., Qiu B.S., Waterhouse P.M. and Gerlach W.L. 1993. Putative full-length clones of the genomic DNA segments of subterranean clover stunt virus and identification of the segment coding for the viral coat protein. Virus Research 27:161–171.
Chu P.W.G. and Helms K. 1988. Novel virus-like particles containing circular single-stranded DNA associated with subterranean clover stunt disease. Virology 167: 38–49.
Edgar R.C. 2004. MUSCLE: a multiple sequence alignment method with reduced time and space complexity. BMC Bioinformatics 5: 113.
Franz, A., Makkouk K.M. and Vetten, H.J. 1995. Faba bean necrotic yellows virus naturally infects Phaseolus bean and cowpea in the coastal area of Syria. Journal of Phytopathology 143(5):319-320.
Grigoras I., Ginzo A.I., Martin D.P., Varsani A., Romero J., Mammadov A., Huseynova I.M., Aliyev J.A., Kheyr-Pour A., Huss H., Ziebell H., Timchenko T., Vetten H.J. and Gronenborn B. 2014. Genome diversity and evidence of recombination and reassortment in nanoviruses from Europe. Jornal of General Virology 95: 1178-1191.
Gronenborn B and Vetten HJ 2021. Nanoviruses (Nanovoridae). pp 470-480. In: D. Bamford and M. Zuckerman (eds). Encyclopedia of Virology. 4th edition, Vol 3, Elsevier/ Academic Press, London.
Hasanvand V., Heydarnejad J., Massumi H., Kleinow T., and Jeske H., and Varsani A. 2020. Isolation and characterization of a novel geminivirus from parsley. Virus research 286: 1-6.
Hasanvand V., Heydarnejad J., Massumi H., Kleinow T., Jeske H., Fontenele R.S., Kraberger S., and Varsani A. 2021. Genome characterization of parsley severe stunt associated virus in Iran. Virus Genes 57: 293–301.
Hassan-Sheikhi P., Heydarnejad J., Massumi H., Kraberger S. and Varsani A. 2020. Novel nanovirus and associated alphasatellites identified in milk vetch plants with chlorotic dwarf disease in Iran. Virus Research 276: 197830.
Heydarnejad J., Kamali M., Massumi M., Kvarnheden A., Male M.M., Stainton D., Kraberger S. Martin D.P. and Varsani A. 2017. Identification of a nanovirus-alphasatellite complex in Sophora alopecuroide. Virus Research 235: 24-32.
Heydarnejad J, Hassan-Sheikhi P, Bagheri S, Sadeghi-Majd J, Avish-Koohshahi A (2019) Natural hosts and transmission of Sophora yellow stunt-associated virus. Iranian J Plant Pathol 54:291-303
Katul, L., Vetten H.J., Maiss E., Makkouk, K.M. Lesemann D.E. and Casper R. 1993. Characteristics and serology of virus-like particles associated with faba bean necrotic yellows. Annals of Applied Biology 123: 629–647.
Kraberger S., Kumari S.G., Najar A., Stainton D., Martin D.P. and Varsani A. 2018. Molecular characterization of faba bean necrotic yellows viruses in Tunisia. Archives of Virology 163(3): 687-694.
Kumar S., Stecher G., Li M., Knyaz C., and Tamura K. 2018. MEGA X: Molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms. Molecular Biology and Evolution, 35(6), 1547-1549.
Lal A., Kil E.-J., Thuy V.T.B., Fadhila C., Ho P.T., Byun H.-S., Dao H.T., Kim J.-K. and Lee S. 2020a. Milk vetch dwarf virus infection in the Solanaceae and Caricaceae families in Southeast Asia. Plant Pathology 69, 1026–1033. http://dx.doi.org/10.1111/ppa.13196
Lal A., Vo T.T.B., Sanjaya I.G.N.P.W., Ho P.T., Kim J.K., Kil E.J. and Lee S. 2020b. Nanovirus disease complexes: An emerging threat in the modern era. Frontiers in Plant Science 11:558403. http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2020.558403
Lotfipour M., Izadpanah K. and Behjatnia S.A.A. 2016. Identification and molecular characterization of Faba bean necrotic stunt virus, a new nanovirus in legume fields in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 54: 503-517.
Makkouk K.M., Rizkallah L., Madkour M., EL-Sherbeeny M., Kumari S.G., Amriti A.W. and Sohl M.B. 1994. Survey of faba bean (Vicia faba L.) for viruses in Egypt. Phytopathologia Mediterranea 33(3): 207-211.
Makkouk K.M., Muhammad B.M. and Jonens, R. 1998a. First record of Faba bean necrotic yellows virus and Beet western yellows luteovirus affecting lentil and chickpea in Pakistan. Plant Disease 5:591.
Makkouk K.M., Katul L., Kumari S.G. and Vetten H.J. 1998b. Characterization and control of faba bean necrotic yellows nanovirus affecting legume crops in west Asia and North Africa. In: Proceedings of the Eighth Turkish Phytopathological Congress, 21-25 September, 1998. Turkey: Ankara University. pp 210-217.
Makkouk K.M., Fazlali Y. Kumari S.G. and Farzadfar S. 2002. First record of Beet western yellows virus, Chickpea chlorotic dwarf virus, Faba bean necrotic yellows virus and Soybean dwarf virus infecting chickpea and lentil crops in Iran. Plant Pathology 51: 387-387.
Mansourpour M., Dizadji A. and Abbasi A. (2019). Phylogeny, genetic diversity and population structure of Faba bean necrotic yellows virus based on the nucleotide sequence of DNA-M. Iranian Journal of Plant Pathology 55(2): 161-176.
Muhire B.M., Varsani A. and Martin D.P. 2014. SDT: A virus classification tool based on pairwise sequence alignment and identity calculation. PLoS One 9 (9): e108277.
Salehi M., Esmailzadeh Hosseini S.A., Salehi E., Bertaccini A. 2016. Occurrence and characterization of a 16SrII-D subgroup phytoplasma associated with parsley witches’ broom disease in Iran. Journal of Phytopathology 164:996-1002.
Shepherd D.N., Martin D.P., Lefeuvre P., Monjane A. L., Owor B.E., Rybicki E.P. and Varsani A. 2008. A protocol for the rapid isolation of full geminivirus genomes from dried plant tissue. Journal of Virological Methods 149: 97-102.
Sokhansanj Y. Bananej K., Rakhshandehroo F. and Ahoonmanesh A. (2018). Molecular characterization of three Faba bean necrotic yellows virus (FBNYV) isolates, originated from chickpea in Iran. Applied Entomology and Phytopathology 86(1) 75-90.
Thomas J.E., Gronenborn B., Harding R.M., Mandal B., Grigoras I., Randles J.W., Sano Y., Timchenko T., Vetten H.J., Yeh H.H., Ziebell H., ICTV Report Consortium. 2021. ICTV Virus Taxonomy Profile: Nanoviridae. Journal of General Virology (in press). https://doi.org/ 10.1099/jgv.0.001544
Timchenko T., de Kouchkovsky F., Katul L., David C., Vetten H.J. and Gronenborn B. 1999. A single Rep protein initiates replication of multiple genome components of faba bean necrotic yellows virus, a single-stranded DNA virus of plants. Jornal of Virology 73: 10173-10182.
Timchenko T., Katul L., Sano Y., de Kouchkovsky F., Vetten H.J. and Gronenborn B. 2000. The master Rep concept in nanovirus replication: Identification of missing genome components and potential for natural genetic reassortment. Virology 274: 189-195.
Vetten H.J., Dale J.L., Grigoras I., Gronenborn B., Harding R., Randles J.W., Sano Y., Thomas J.E., Timchenko T. and Yeh H.H. 2012. Nanoviridae, pp 395-404. In: A.M.Q. King, M.J. Adams, E.B. Carstens, E.J. Lefkowitz, (Eds). Virus Taxonomy, Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses/Elsevier, Academic Press, London.
Vetten H.J., Knierim D., Rakoski M.S., Menzel W., Maiss E., Gronenborn B., Winter S. and Krenz B. (2019) Identification of a novel nanovirus in parsley. Archives of Virology 164: 1883-1887. https://doi.org/10.1007/s00705-019-04280-3
Wanitchakorn R., Hafner G.J., Harding R.M. and Dale J.L. 2000. Functional analysis of proteins encoded by banana bunchy top virus DNA-4 to -6. Journal of General Virology 81: 299-306.
Zhang Y.P., Uyemoto J.K. and Kirkpatrick B.C. 1998. A small-scale procedure for extracting nucleic acids from woody plants infected with various phytopathogens for PCR assay. Journal of Virological Methods 71: 45-50