اولین گزارش از نماتد Chronogaster rotundicauda Heyns & Coomans, 1983 از ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه مراغه

2 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی سابق بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

جنس Chronogaster Cobb, 1913 از خانواده Chronogasteridae Gagarin, 1975 55 گونه دارد که از زیستگاه‌های خشکی، آب شور و آب شیرین و از نقاط مختلف دنیا گزارش شده است (Holovachov and De Ley, 2006 ; Andrassy, 2005). در بررسی فون نماتدهای رسوبات تالاب قوری‌گول استان آذربایجان‌شرقی (مختصات جغرافیایی: 37˚ 54ʹ 40ʹ Nʺ و 46˚ 42ʹ 10ʺ E) و نیز زمین‌های زراعی خاکی‏بیگ دیواندره استان کردستان (مختصات جغرافیایی: 36˚ 11ʹ 21ʹ Nʺ و 46˚ 54ʹ 26ʺ E) دو جمعیت از جنس Chronogaster به دست آمد. این نماتدها با استفاده از سری الک‌ها و سانتریفوژ استخراج و به گلیسیرین خالص انتقال یافتند. بعد از تهیه اسلایدهای میکروسکوپی، مشخصات ریخت‌شناختی و ریخت‌سنجی آن‌ها با استفاده از میکروسکوپ نوری المپیوس مدل BX41 مجهز به دوربین دیجیتالی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویر مربوطه تهیه گردید. مقایسه مشخصات آن‌ها با منابع نشان داد که این جمعیت‌ها به گونه C. rotundicauda Heyns & Coomans, 1983 تعلق دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of Chronogaster rotundicauda from Iran

نویسندگان [English]

  • habibeh jabbari 1
  • Gholamreza Niknam 2
  • behnam Ahmadi 3
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Former master student in plant pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The genus Chronogaster Cobb, 1913 of the family Chronogasteridae Gagarin, 1975 included 55 valid species which have been reported from terrestrial, marine and freshwater habitats in different localities in the world. In the of nematode fauna of Gurigol Lake, East Azarbaijan province (GPS, 37˚ 54ʹ 40ʹ Nʺ and 46˚ 42ʹ 10ʺ E) and soil in Khaki Beig, Divandarreh Kordestan province (GPS: 36˚ 11ʹ 21ʹ Nʺ and 6˚ 54ʹ 26ʺ E) two populations of Chronogater were collected. The nematodes extracted by using sieves and centrifugation, and transferred to anhydrous glycerin. The nematodes were mounted on microscopic slides and their morphological and morphometric characters studied using Olympus BX 41 optical microscope and digital images prepared by a DP50 camera. Both populations were identified as C. rotundicauda Heyns & Coomans, 1983.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East Azarbaijan. Fauna
  • Free living nematodes
  • Kordestan

Andrassy I. 2005.  Andrássy, I. 2005. Free-living nematodes of Hungary (Nematoda errantia), I. In: C. Csuzdi & S. Mahunka (Eds.), Pedozoologica Hungarica No. 3. Hungarian Natural History Museum. Budapest, Hungary. 518 p

Heyns J. and Coomans A. 1983. New and known species of Chronogaster Cobb, 1913 (Nematoda: Leptolaimidae). Nematologica 29(3): 245–265. https://doi.org/10.1163/187529283X00014
Holovachov O. and De Ley P. 2006. Order Plectida. pp. 611-647 In: Abebe Eyualem, Istvan Andrássy, Walter Traunspurger (Eds). Freshwater nematodes: ecology and taxonomy Publisher: CAB International. UK.

Raski D.J. and  Maggenti A.R. 1984. Four new species of Chronogaster Cobb, 1913 (Nemata: Plectidae) with a key to species of the genus. Nematologica 30(2): 117–130. https://doi.org/10.1163/187529284X00013