بررسی چرخه زندگی نماتود سیستی غلات (Heterodera avenae Type B) بر روی گندم بهاره در شرایط مزرعه در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

چرخه زندگی نماتود سیستی غلات،Type B  Heterodera avenae بر روی گندم بهاره رقم چمران، طی سال‏های ‏1389 و 1390 در یک مزرعه آلوده در ایستگاه بهبهان استان خوزستان بررسی گردید. نمونه‏برداری از بوته‏های گندم و خاک اطراف ریشه آن از زمان کاشت تا برداشت صورت گرفت. نتایج نشان داد نفوذ لارو سن دوم نماتود به ریشه گندم در اوایل آذرماه سال 1389 و اواسط دی ماه سال‏ 1390، به ترتیب در درجه حرارت‏های 15 و 12 درجه سانتیگراد و در زمان‏های 15-17 روز پس از کاشت گندم صورت گرفت. ماده سفیدرنگ در اواخر دی ماه و بهمن ماه سال‏های ‏اول و دوم به ترتیب در درجه حرارت‏های 12 و 18 درجه سانتیگراد، 88-90 روز پس از کاشت گندم بر روی ریشه‏ها ظاهر شد. نماتود نر در اوایل و اواخر اسفند ماه سال‏های ‏اول و دوم به ترتیب در درجه حرارت‏های 16 و 17 درجه سانتیگراد، 100-118 روز پس از کاشت گندم از خاک استخراج گردید. تغییر ماده‏ها به سیست قهوه‏ای رنگ حاوی تخم در اواسط اسفندماه و اوایل فروردین سال‏های ‏اول و دوم به ترتیب در درجه حرارت‏های 20 و 21 درجه سانتیگراد، 114-126 روز پس از کاشت گندم روی ریشه‏ها رویت گردید. گونه H. avenae Type B در شرایط آب و هوایی بهبهان دارای یک نسل در سال و طول هر نسل 81-120 روز است. مجموع دمای روز موثر برای تکمیل نسل به ترتیب 557 و 446 درجه-روز در سال‏های ‏اول و دوم محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on the life cycle of Heterodera avenae type B on spring wheat under field conditions in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • A. Ahmadi 1
  • Z. Tanha Maafi 2
چکیده [English]

The life cycle of Heterodera avenae type B on the spring wheat cv. Chamran was studied in an infested field in Behbahan District, Khuzestan Province, during 2009-2010. Soil and plant samples were taken from planting to harvest. The results showed that, the penetration of the second stage juveniles happened at temperatures of 15°C and 12°C for 17 and 15 days after the wheat sowing in early December and mid-January during 2009 and 2010, respectively. White females were observed on the roots in the late January and February in first and second year, with soil temperature 12°C to 18°C for 88-90 days after planting respectively. The male were observed in the soil, in early and late of March of the first and second year, with soil temperature ranges 16°C to 17°C, 100-118 days after planting respectively. Changing of white females to brown cysts containing eggs happened in mid-March and early April in the first and second years, at soil temperatures of 20°C to 21°C, 114-126 days after planting respectively. H. avenae type B developed only one generation per growing season and completed its life-cycle within 81-120 in Behbahan District. Total effective degree-days for completing the generation were measured 557 and 446 day degrees in 2009 and 2010 years, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree-day
  • generation
  • Iran
  • plant-parasitic nematode
  • wheat cv. Chamran