اولین گزارش از نماتود Ogma floridensis (Nematoda: Criconematidae) در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه زنجان

2 عضو هیئت علمی/گروه گیاهپزشکی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه زنجان

چکیده

جنس Ogma Southern, 1914 متعلق به خانواده Criconematidae Taylor, 1936 است که به دلیل تمایز حلقه­های سر نسبت به سایر حلقه­های بدن، شکاف تناسلی بسته و وجود 6-26 ردیف از تزئینات خار یا فلس مانند در سطح کوتیکول بدن افراد ماده و جوان، از سایر جنس­های این خانواده متمایز می­گردد. تاکنون دو گونه متعلق به این جنس، شامل
O. murrayi Southern, 1914 توسط اشرفی و همکاران (Ashrafi et al. 2012) و O. fagini Escuer & Bello, 1996 توسط نیاستی و همکاران (Niasti et al. 2016) از ایران گزارش شده است. در مطالعات فونستیک مرتبط با شناسایی نماتودهای انگل گیاهی استان زنجان، گونه­ی دیگری از این جنس با نام O. floridensis Vovlas, Inserra & Esser, 1991 از خاک اطراف ریشه صنوبر در روستای شیلاندر، جداسازی و شناسایی گردید که برای فون نماتودهای ایران جدید است. مشخصات این گونه شامل:
ماده­ها. سر دارای دو حلقه متمایز از سایر حلقه­های بدن، حلقه اول سر متمایل به جلو، دارای حاشیه نامنظم، به عرض 17(15-19) و حلقه دوم آن متمایل به جلو یا طرفین بدن، دارای حاشیه صاف، به عرض 15 (14-17) میکرومتر؛ سر از دید روبرو دارای چهار برجستگی مجاور میانی (submedian lobes)؛ عرض حلقه اول بدن 23 (21-25) و عرض حلقه دوم آن 28 (25-30) میکرومتر؛ استایلت بلند و باریک و در بعضی نمونه­ها خمیده، دارای گره­های لنگر مانند (anchor-shape)، متوسط طول حلقه­های بدن 7/7 میکرومتر، حلقه­های بدن متمایل به سمت عقب و دارای 10 تا 11 ردیف از فلس­های زبانی شکل ساده یا دو قسمتی و به ندرت سه قسمتی؛ لوله تناسلی مستقیم، حاوی اسپرم، شکاف تناسلی بسته. دم نسبتاً بلند و مخروطی، دو یا سه حلقه آخر دم بدون تزئینات یا دارای حاشیه نامنظم و حلقه آخر آن ساده و یک قسمتی است (شکل 1).
نرها. دارای ناحیه لبی گرد به عرض 11-13 و ارتفاع 5-7 میکرومتر؛ فاقد استایلت و مری؛ متوسط طول حلقه­های بدن چهار میکرومتر، بورسا کوچک، هیپوپتیگما مشخص، اسپیکول به طول 38-41 میکرومتر و خمیده، گوبرناکولوم اندکی خمیده به طول 7-8 میکرومتر است (شکل 1).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First record of Ogma floridensis (Nematoda: Criconematidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • M. Asgari 1
  • Ali Eskandari 2
2 Lecturer/Plant protection department-Faculty of Agriculture-University of Zanjan
چکیده [English]

 

 
The genus Ogma Southern 1914 belongs to the family Criconematidae Taylor, 1936, that can be differentiated from other genera of the family by its offset head annuli, vulva closed and presence of 6-26 longitudinal rows of appendages of various shape on cuticular annuli of both females and juveniles. In ongoing faunistic studies on plant parasitic nematodes of Zanjan province, one known Ogma species was recovered from rhizosphere of poplar tree in Shilandar village, Zanjan province and was identified as Ogma floridensis Vovlas, Inserra & Esser, 1991. This species is reported from Iran for the first time and described here.

Ashrafi M., Niknam G. and Kheiri A. 2012. Identification of plant parasitic nematodes fauna in rhizosphere soil of vineyards in Urmia. Proceedings of the 20th Iranian Plant Protection Congress, Shiraz, Iran. p. 666.

Niasti F., Eskandari A., Tanha Maafi Z. and Saeedizadeh A. 2016. Four known species of plant-parasitic nematodes of the genera Crossonema Mehta & Raski, 1971 and Ogma Southern, 1914 in Ramsar forests, northern Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 52 (3): 357-373.

Vovlas N., Inserra R. N. and Esser R. P. 1991. Mesocriconema ornicauda n. sp. and Ogma floridense n, sp, (Nematoda: Criconematidae) from Two Florida Habitats. Journal of Nematology 23 (1): 48-57.