وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 2. گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، اهواز

چکیده

 

* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: jnikkhah@ut.ac.ir
1. گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
2. گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
3. موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، اهواز
 
 
 


با بررسی مزارع نیشکر کشت و صنعت امیر کبیر در استان خوزستان در سال 1394، نشانه‌های پوسیدگی سیاه رنگ در اندام‌های زیر زمینی گیاه نیشکر (رقم Sp 70-1143) مشاهده شد. گیاهان دارای نشانه‌های آلودگی جمع‌آوری و بعد از انتقال به آزمایشگاه و انجام عمل ضد‌عفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم یک درصد، روی محیط کشت سیب‌زمینی-دکستروز-آگار حاوی سولفات استرپتومایسین (100 پی‌پی‌ام در لیتر) کشت شدند. از همه نمونه‌های کشت شده، قارچCeratocystis Ellis & Hals. جداسازی گردید. ناحیه ITS-rDNA هسته‌ای با استفاده از زوج آغازگرهای ITS1 و ITS4 (White et al. 1990) در جدایه منتخب AP2 تکثیر و توالی‌یابی گردید. جستجوی بلاست توالی ITS جدایه AP2 (KX008521) در بانک ژن NCBI، شباهت نوکلئوتیدی صد درصدی را با جدایه‌های مختلف از Ceratocystis adiposa نشان داد. براساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی جدایه AP2 و مقایسه‌ی آن‌ها با توصیف ارائه شده توسط رامش بات (Ramesh Bhat 1974) و نیز داده‌های توالی ناحیهITS-rDNA هسته‌ای، گونه Ceratocystis adiposa  شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence of black rot disease of sugarcane caused by Ceratocystis adiposa in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Poursafar 1
  • Y. Ghosta 2
  • A. Alidadi 1
  • K. Taherkhani 3
  • H. Moazzen-Reza Mahale 3
  • M. Javan Nikkhah 1
1 Department of plant protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Urmia, Iran
3 Sugarcane Research and Training Institute for the Development of Industries
چکیده [English]

 

 
During the surveys of sugarcane fields of Amir Kabir agro-industry in Khuzestan province in 2015, black rot symptoms were observed in underground parts of sugarcane plants (cultivar Sp 70-1143). Symptomatic plant samples were collected and transferred into the laboratory, surface sterilized with 1% sodium hypochlorite and were grown on potato-dextrose-agar amended with streptomycin sulfate (100 ppm/L). Ceratocystis Ellis & Hals. was isolated from all examined plant samples. The nuclear ITS-rDNA region of a representative isolate (AP2) was amplified and sequenced using ITS1/ITS4 primer pairs (White et al. 1990). A Blast search of the ITS-rDNA sequence (KX008521) in GenBank, revealed a 100% identity with different isolates of Ceratocystis adiposa.

Hawes C. R. and Beckett A. 1977. Conidium ontogeny in the chalara state of Ceratocystis adiposa. Transactions of the British Mycological Society, 68 (2): 259–265.
Jie L. YongChuan L. Hong Y. Lei Y. and Qiong H. 2014. Identification of the pathogen causing black rot in sugarcane (Saccharum sinensis). Journal of Yunnan University-Natural Sciences Edition, 36 (1): 139-143.
Ramesh Bhat V. 1974. Observations on Ceratocystis adiposa and the conidial ontogeny of its imperfect state. Sydowia Annales Mycologici, 26: 26–28.
Savocchia S. Steel C. C. and Stodart B. J. 2015. Pathogenicity of Botryosphaeria species isolated from declining grapevines in sub-tropical regions of Eastern Australia. VITIS-Journal of Grapevine Research, 46 (1): p. 27.
White T. J., Bruns T., Lee S. J. W. T. and Taylor J. W. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. PCR protocols: a guide to methods and applications, pp. 315-322. In: M. A. Innis, D. H. Gelfand, J. J. Sninsky and T.J. White (Eds). PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications. Academic Press, San Diego, California.