ردیابی قارچ Biscogniauxia mediterranea، یکی از عوامل دخیل در بیماری زوال درختان بلوط در جنگل‌های سردشت (استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 . دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز.

2 . استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز.

3 دانشجوی دکتری، رشته حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز.

چکیده

بیماری زوال یک تهدید بالقوه بقاء حیات درختان بلوط در بسیاری از کشور­های اروپایی، آمریکایی و آسیای مرکزی به شمار می­رود (Luchi et al. 2005). این بیماری منجر به مرگ تدریجی و یا سریع درختان بلوط در عرصه­های جنگلی می­شود. قارچ Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط، به عنوان یکی از عواملدخیل در زوال درختان بلوط در ایران شناخته شده است (Mirabolfathi et al. 2013, Ghasemi-Esfahlan et al. 2016 ). با توجه به اینکه اطلاعاتی در خصوص شیوع بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط در جنگل­های بلوط استان آذربایجان غربی در دسترس نبود، در این راستا، در تابستان و پاییز سال 1395 بازدید­هایی از جنگل­های سردشت به عمل آمد و از قسمت­های تنه و شاخه درختان بلوط (Quercus brantii) دارای علایم زوال نمونه برداری شد. در این تحقیق شش جدایه از گونه  B. mediterranea از درختان بلوط دارای علایم زوال جداسازی گردید. هویت جدایه­های قارچی با استفاده از داده­های توالی ناحیه ITS-rDNA و استفاده از آغازگر­های اختصاصی گونه تایید گردید. آزمون بیماری­زایی با استفاده از دو جدایه B. mediterranea مطابق روش قاسمی اسفهلان و همکاران (Ghasemi-Esfahlan et al. 2016) انجام گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Biscogniauxia mediterranea, one of the causal agents of oak decline in sardasht (West Azarbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • S. Ghasemi-Esfahlan 1
  • M. Arzanlou 2
  • M. Tavakoli 3
چکیده [English]

Decline disease is a potential threat for survival and longevity of oaks species in many European, American and Central Asian countries (Luchi et al. 2005). Biscogniauxia mediterranea, the causal agent of oak charcoal rot disease, is known as one of the fungal species involved in oak decline in Iran (Mirabolfathi et al. 2013, Ghasemi-Esfahlan et al. 2016)

Ghasemi-Esfahlan S., Arzanlou M. and Babai-Ahari A. 2016. Detection of Biscogniauxia mediterranea, the causal agent of charcoal rot disease on oak trees in Arasbaran forests and evaluation of its pathogenicity on oak under glasshouse conditions. Iranian Journal of Plant Pathology 52 (2):217–230.
Luchi N., Capretti P., Pinzani P., Orlando C. and Pazzagli M. 2005. Real-time PCR detection of Biscogniauxia mediterranea in symptomless oak tissue. Letters in Applied Microbiology 41: 61–68.
Mirabolfathi M. 2013. Outbreak of charchoal diseaseon Quercus spp and Zelkova carpinifolia trees in forests of Zagros and Alborz mountains in Iran. IranianJournal of Plant Pathotology 49: 77–79.