ارزیابی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تنوع بیماریزائی جدایه‌های Ophiognomonia leptostyla عامل آنتراکنوز گردو پس از نگهداری طولانی مدت

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

در این مطالعه قابلیت بازیابی، برخی خصوصیات ریخت‌شناسی و نیز شدت بیماریزائی دوازده جدایه‌ی قارچ عامل بیماری آنتراکنوز گردو سیزده سال پس از نگهداری بر روی کاغذ صافی در محیط کشت آرد یولاف-آگار  (OMA)و در دمای 20- درجه‌ سلسیوس، مورد ارزیابی قرار گرفت. رشد موفق جدایه‌ها از صفر تا 89 درصد متغیر بوده و 75 درصد نمونه‌های ذخیره‌شده، قدرت زنده‌مانی و بقای خود را در طی سال‌های نگهداری حفظ کرده بودند. در بررسی‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی کشت‌های بازیابی‌شده، خصوصیات ظاهری پرگنه در همه جدایه‌ها تقریباً یکسان بود. کلیه جدایه‌ها توانائی تشکیل اندام‌های تولیدمثل غیرجنسی (آسروول حاوی کنیدیوم‌) را همچنان دارا بودند. در کشت‌های خالص قارچ، تشکیل آسکوکارپ بالغ سه ماه پس از نگهداری جدایه‌ها در دمای 10-8 درجه‌ سلسیوس و تاریکی مشاهده نشد. براساس نتایج آزمون بیماریزائی، همه‌ جدایه‌ها قادر به ایجاد بیماری روی دانهال‌های گردو بوده و اولین علائم بیماری را 16-12 روز پس از مایه‌زنی در گلخانه نشان دادند، اما بین جدایه‌های مورد مطالعه تنوع زیادی از نظر درصد آلودگی وجود نداشت. پایداری صفات ریخت‌شناسی، اسپورزائی و حفظ قدرت بیماریزائی جدایه‌ها پس از مدت طولانی نگهداری در محیط OMA نشان داد که انتقال اندام‌های غیرجنسی قارچ روی کاغذ صافی در محیط مذکور، می‌تواند روش مناسب، آسان و اقتصادی برای نگهداری طولانی مدت بیمارگر در یک کلکسیون کشت آزمایشگاهی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some morphological features and pathogenic diversity of Ophiognomonia leptostyla isolates causal agent of walnut anthracnose after prolonged storage

نویسندگان [English]

  • R. Dastjerdi
  • S. Nadi
-
چکیده [English]

In this study survivability, morphological characteristics and pathogenicity of 12 isolates of Ophiognomonia leptostyla, which is known as causal agent of walnut anthracnose, have been evaluated after 13-years of storage on filter paper in oat meal agar (OMA) and -20°C. The recovery rate varied from 0 to 89 percent and seventy-five percent of stored isolates were shown to be viable. In macroscopic and microscopic studies of revived cultures, the morphology of colonies was uniform for all isolates. Production of asexual bodies (acervular conidiomata) was preserved by all isolates. Fertile perithecia with asci and ascospores were not detected in pure fungal cultures after three months incubation at 8-10°C in darkness. In pathogenicity experiments, there was not a significant variability in infection severity for different isolates, and the first symptoms were observed on leaves 12-16 days after inoculation. Stability of morphological characteristics, ability to sporulation and retaining the pathogenicity of isolates confirmed that transferring of acervuli on filter paper in OMA medium could be a suitable, safe, simple and cost-effective tool to preserve O. leptostyla isolates in a viable state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut. Anthracnose
  • Morphological traits
  • Pathogenic diversity
Abd-Elsalam K. A., Yassin M. A., Moslem M. A., Bahkali A. H., de Wit P. J. G. M., McKenzie E. H. C., Stephenson S. L., Cai L. and Hyde K. D. 2010. Culture collections, the new herbaria for fungal pathogens. Fungal Diversity 45:21–32.
Belisario A. and Hubbes M. 1997. Genetic variability in Gnomonia leptostyla. Acta Hort.442:385-387.
Belisario A., Forti E., Cichello A. M., Zoina A., Barbieri E. and Valier, A. 2001. Epidemiological surveys of Gnomonia leptostyla in juglans regia hedgerow trained orchard .Acta Hort. 544:405-409.
Belisario A., Scotton M., Santori A. and Onofri S. 2008. Variability in the Italian population of Gnomonia leptostyla, heterotallism and resistance of juglans species to anthracnose. Forest Pathology 38:129-145.
Black W. M. and Neely D. 1978. Relative resistance of Juglans species and hybrids to walnut anthracnose. Plant Dis. Rep. 62:497-499.
Borman A. M., Szekely A., Campbell C. K. and Johnson E. M. 2006. Evaluation of the viability of pathogenic filamentous fungi after prolonged storage in sterile water and review of recent published studies on storage methods. Mycopathologia 161:361-368.
Cline S. and Neely D. 1983. Penetration and infection of leaves of black walnut by Marssonia juglandis and resulting lesion development. Phytopath. 73:494-497.
Dastjerdi R., Hassani D. and Javan-nikkhah M. 2009. Study on some characteristics, assessment of pathogenicity and diversity in Gnomonia leptpstyla isolates, causal agent of walnut anthracnose in Iran. Plant Path. 45:61-73. (In Persian with English Summary).
Mianaji M., Abdollahi H. and Jamshidi S. 2010. Genetic diversity in walnut anthracnose causal agent fungi, Ophiognomonia leptostyla (FR.) Sogonov by ITS and IGS CAPS in northwest of Iran. Agroecology Journal 6:79-88. (In Persian with English Summary).
Salahi S., Javan-nikkhah M. and Zad J. 2007. Study of genetic diversity in Gnomonia leptostyla causal agent of walnut anthracnose by PCR and evaluation of ITS distribution and survival in east Azarbaijan province, Iran. M. SC. Thesis, University of Tehran, Iran. 92 Pages (In Persian with English Summary).
Springer J. C., Banies A. L. D. and Chansler M. T. 2013. Evaluating the long-term storage of Cryphonectria parasitic. Fungal Genetics Reports 60:11-15.
Teviotdale B. L., Michailides T. J. and Pscheidt J. W. 2002. Compendium of Nut Crop Diseases in Temperate Zones. APS Press, St. Paul, Minnesota, USA. 126 Pages.