معرفی دو قارچ بیمارگر جدید روی آکاسیا در ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی / موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

دو قارچ بیمارگر بیوتروف Phyllactinia acaciae از راسته Erysiphales و Ravenelia sp. از راسته Pucciniales برای اولین بار روی درختچه آکاسیا (مغیر) Acacia oerfota در ایران گزارش می شوند. این اولین گزارش گونه سفیدک پودری P. acaciae در ایران و غرب آسیا محسوب می شود. همچنین جنس Ravenelia برای میکوبیوتای زنگ های ایران تازگی دارد. آرایه های شناسایی شده با شرح ویژگی های مرفولوژیکی و ارایه تصاویر میکروسکوپی مستند سازی می شوند.
گونه Acacia oerfota (Forssk.) Schweinf که با نام مغیر شناخته می شود، درختچه ای مهم در نواحی جنوبی ایران می باشد که به ویژه در استان هرمزگان برای تامین خوراک دام اهمیت داشته و همچنین چوب آن برای تامین هیزم و سوخت روستاییان کاربرد دارد. علاوه بر برخی خواص دارویی منتسب به گیاه مغیر این گونه درختچه ای نقش مهمی در تثبیت و حفاظت خاک در جنوب ایران ایفا می نماید (Rabie et al. 2014). با اینکه اعضا جنس Acacia میزبان گونه های متعددی از قارچ های بیوتروف بیمارگر گیاهی خاصه زنگ ها محسوب می شوند (جدول 1) مع الوصف در ایران تاکنون گونه های بیمارگر قارچی بیوتروف روی اعضا این جنس گزارش نگردیده است. معدود گزارش های مربوط به وقوع قارچ ها روی گونه های Acacia در ایران به قارچ های ماکروسکوپی به ویژه اعضا راسته Hymenochaetales و همچنین راسته Polyporales تعلق دارند (Saber 1987; Saber & Dadkhahipour 2000; Ghobad-Nejhad & Dai 2007). در بررسی حاضر دو گونه جدید قارچ بیمارگر گیاهی بیوتروف روی A. oerfota به عنوان اعضا جدید برای میکوبیوتای ایران معرفی می گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two new parasitic fungi on Acacia in Iran

نویسنده [English]

  • Mehrdad Abbasi
associate prof. / Iranina Research Institute of plant Protection
چکیده [English]

Summary
Two biotrophic plant parasitic fungi viz. Phyllactinia acaciae and Ravenelia sp. are newly reported from Iran on Acacia oerfota (Forssk.) Schweinf (Fabaceae). Both taxa are documented by describing morphological features and providing photomicrographs. This is the first report of leaf parasitic fungi on Acacia in Iran. Moreover, Ravenelia is a new genus for Iranian rust mycobiota. We also report P. acaciae as a new powdery mildew from Western Asia.
Study of the following specimen of Acacia oerfota collected from southern Iran revealed that the specimen was infected by a rust fungus and powdery mildew at the same time:
On Acacia oerfota, Southern Iran, Hormozgan province, Bandar-Abbas towards Minab, Chah-Esmaiel village, alt. 150 m, 23 April 2000, A. Ghanbari and M. Moghadam (IRAN17404F)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pucciniales
  • Erysiphales
  • Ravenelia
  • Phyllactinia
  • Plant pathology
Abbasi, M. 2013. New reports of rust fungi for mycobiota of Iran. Iranian J. Plant Path. 49(3): 351-356
Abbasi, M., Hedjaroude, Gh. A., Ershad, D. & Termeh, F. 1996.Contribution to the knowledge of Puccinia species in Iran. Iran. J. Plant Path. 32: 244- 267.
Ahmad, S. 1956. Uredinales of West Pakistan. Biologia (Lahore) 2: 27-101.
Braun, U. and Cook, R.T.A. 2012. Taxonomic Manual of the Erysiphales (Powdery Mildews). CBS Biodiversity Series. 11:1-707.
Cummins G.B. and Hiratsuka, Y. 2003. Illustrated genera of rust fungi. 3rd Ed. APS Press, 225 pp, Minnesota, MN, USA.
Farr, D.F., & Rossman, A.Y. n.d. Fungal Databases, U.S. National Fungus Collections, ARS, USDA. Retrieved September 30, 2019, from https://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/
Ghobad-Nejhad, M. and Dai, Y.C. 2007. The genus Phellinus s.l. (Basidiomycota) in Iran. Mycotaxon. 101:201-222.
Iqbal, S.H. and Khalid, A.N. 1996. Material for the fungus flora of Pakistan. II. An updated check list of rust fungi (Uredinales) of Pakistan. Sultania 1: 39-67.
Moreira, L.S., Carvalho, B.M., Vivas, J.M.S., Santos, P.H.D., Vivas, M. and Silveira, S.F. 2014. Comparison of microscopy techniques to visualize powdery mildew (Erysiphales) conidiophores. Científica 42(1):46-50.
Rabie, M., Tabatabaei-Rodsari, Sh., Asri, Y. and Bakhshi-Khaniki,Gh.R. 2014. Phenological study of Acacia oerfota in different habitats of Hormozgan province. The Second National Conference on Desert, Semnan University, Semnan: 1-9.
Saber, M. 1987. Contribution to the knowledge of Aphyllophorales collected in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 23: 63-101.
Saber, M. and Dadkhahipour, K. 2000. A report on Basidiomycetes fungi from Iranian Isles of Persian Gulf. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress, Vol. 2, Kermanshah, Iran: 375.
Sydow, H. 1935. Beschreibungen neuer südafrikanischer Pilze – VI. Annales Mycologici 33(3-4): 230-237.