میزبان‌های طبیعی جدید و تحلیل تبارزائی پنج جدایه ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی و ستلایت‌های همراه در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه جیرفت

2 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 بخش گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کد پستی 7616914111

چکیده

ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) یکی از مهم‌ترین ویروس‌های آلوده‌کنندۀ گوجه‌فرنگی و تعدادی دیگر از گیاهان زراعی، سبزیجات و گیاهان وحشی در نقاط مختلف جهان است. در این مطالعه، نمونه‌های گیاهی بادرشبوی (Dracocephalum moldavica L.)، باقلا، سویا، ریحان و فرفیون (Euphorbia sp. L.) دارای علایم زردی عمومی پیچیدگی و فنجانی‌شدن برگ، ریزبرگی، بدشکلی و کوتولگی از مزارع شهرستان جیرفت در استان کرمان در سال‌های‌ 98-1397 جمع‌آوری شد وآلودگی تعدادی از آن‌ها به TYLCV و ستلایت‌های همراه (بتاستلایت پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی Tomato leaf curl betasatellite, ToLCB) و آلفاستلایت بدون علائم پنبۀ داروینی Gossypium darwinii symptomless alphasatellite, GDarSLA) اثبات گردید. ترادف ژنوم کامل پنج جدایۀ TYLCV از میزبان‌های فوق دارای 99-90 و 97-88 درصد یکسانی به ترتیب با یکدیگر و با سایر جدایه‌های انتخابی این ویروس از ژن‌بانک بودند. علاوه بر این، طول کامل مولکول ToLCB که در چهار میزبان بادرشبوی، باقلا، سویا و ریحان شناسائی شدند دارای 99-96 درصد یکسانی با یکدیگر و 95-94 درصد با جدایه‌های انتخابی همین بتاستلایت در ژن‌بانک بودند. ترادف ژنوم کامل مولکول GDarSLA که تنها در گیاه سویا شناسائی گردید دارای 98-93 درصد یکسانی با ژنوم دو جدایه از همین آلفاستلایت بود که قبلاً از ایران گزارش شده‌اند. پنج گیاه فوق به عنوان میزبان‌های جدید TYLCV، ToLCB و/یا GDarSLA در ایران و دو گیاه بادرشبوی و باقلا به عنوان میزبان‌های جدید این ویروس در دنیا معرفی می گردند. نتایج بدست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که TYLCV و بتاستلایت همراه آن دارای گسترش وسیعی در مزارع جیرفت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New natural hosts and phylogenetic analysis of five Tomato yellow leaf curl virus isolates and associated satellites in Kerman province

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Salari 1
  • Jahangir Heydarnejad 2
  • Hossain Masumi 3
  • Vahid Hasanvand 4
1 Lecturer of university of Jiroft
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman 7616914111, Iran
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
4 Department of Plan Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) is one of the most important tomato infecting viruses worldwide. In this study, symptomatic plant samples of Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), broad bean, soybean, basil and euphorbia (Euphorbia sp. L.) were collected from Jiroft farms (Kerman province) in 2018-2019 and TYLCV infection as well as association of Tomato leaf curl betasatellite (ToLCB) and/or Gossypium darwinii symptomless alphasatellite (GDarSLA) with some of the samples were identified. Complete nucleotide sequences of the genome of five selected TYLCV isolates obtained from five plant hosts shared identities of 90-99% with each other and 88-97 with the selected GenBank isolates of TYLCV. Furthermore, the genome of ToLCB isolates from Moldavian dragonhead, broad bean, soybean and basil shared identities of 96-99% with each other and 94-95% with the counterpart betasatellite molecules from the GenBank database. Nucleotide sequence of GDarSLA, identified in soybean shared 93-98% identities with two Iranian GenBank isolates of GDarSLA. The above five plants are reported as new natural hosts of TYLCV, ToLCB and/or GDarSLA in Iran and also Moldavian dragonhead as well as broad bean are reported as new natural hosts of the virus in the world. Results of the current study indicate that TYLCV and the associated betasatellite have a wide distribution in Jiroft farms (Kerman province).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alphasatellite
  • Betasatellite
  • Begomovirus
  • Leaf curl
  • Tomato