اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جعفر ارشاد

بیماری شناسی گیاهی (گرایش قارچ شناسی) استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

djafarershadhotmail.com
021222403012-16

سردبیر

ضیاالدین بنی هاشمی

بیماری شناسی گیاهی و بیماریهای گیاهی خاکزاد استاد، دانشگاه شیراز

zia1937gmail.com
07132286154

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه

مسعود شمس بخش

ویروس شناسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/Schools/agr/Academic_Staff/~shamsbakhsh
shamsbakhshmodares.ac.ir
02148292274
0000-0002-4336-7705

h-index: 22  

محمد جوان نیک خواه

قارچ‌شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/member/nikkhah.aspx
jnikkhahut.ac.ir
02632818705
0000-0001-9533-0157

h-index: 22  

سید اکبر خداپرست

قارچ شناسی استاد، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/khodaparastm/?lg=0
khodaparastguilan.ac.ir
01333690274
0000-0002-7480-4170

h-index: 16  

مدیر داخلی

زهرا تنها معافی

نماتد شناسی استاد، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

zahramaafigmail.com
021222403012-16
0000-0002-9417-0072

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه

حبیب اله حمزه زرقانی

مدیریت و اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی دانشیار، دانشگاه شیراز

habibzarghaniyahoo.com

اکبر حسینی پور

پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

depagr.uk.ac.ir/~hosseini
hosseiniuk.ac.ir
0000-0003-2256-2381

h-index: 14  

Department of PLant Protection College of Agriculture Shahid Bahonar University of Kerman P.O.Box 76169-14111 Tel: +98- 3433257442 Fax: +98 -3433257443 Kerman,Iran

مهدی ارزنلو

قارچ شناسی-فیلوژنی و تاکسونومی استاد، دانشگاه تبریز

arzanloutabrizu.ac.ir
P.O. Box: 5166614766
0000-0001-6159-3629

h-index: 21  

علیرضا افشاری‌فر

ویروس شناسی گیاهی دانشیار، دانشگاه شیراز

alirezaafsharifaryahoo.com


PhD student and Assoc. Prof. and Prof. of Plant Virology Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran