دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل پژوهشی

طبقه بندی ویروس‌های عامل کوتولگی زرد در غلات: از Luteoviridae تا Tombusviridae و Solemoviridae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ijpp.2023.2002533.408

آرزو پاکدل؛ علیرضا افشاریفر


تعیین مشخصات ژنوم ویروس پیچیدگی برگ فلفل، آلفاستلایت و بتاستلایت‌های همراه و اثبات بیماری‌زائی ویروس در جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22034/ijpp.2023.2010123.425

خدیجه سالاری؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ حسین معصومی