تأثیر لاروهای آلوده‏کننده زنده و مرده نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiae، روی لارو و تخم نماتود ریشه‏گرهی *Meloidogyne javanica

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

نماتودهای بیمارگر حشرات بهعنوان عوامل کنترل زیستی حشرات شناخته شده‏اند ولی در سال‏های اخیر تأثیر آنها بر روی نماتودهای بیمارگر گیاهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تأثیر لاروهای آلوده‏کننده گونه Steinernema feltiae به دو صورت زنده و مرده در غلطت‏های 5، 10، 25، 50 و 100 لارو در هر میلی‏لیتر، به طور جداگانه و در ظرف‏های 24 چاهکی علیه نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica در غلطت‏های 50 تخم، 50 لارو و مخلوط 50 تخم و لارو به ازای هر چاهک، مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کرت‏های خردشده در زمان انجام و یادداشت‏برداری داده‏ها بعد از 48، 72، 96 و 120 ساعت صورت گرفت. آزمایش در دو نوبت تکرار گردید.نتایج نشان داد کهزنده یا مرده بودن لارو این نماتود بیمارگر حشرات از نظر تأثیر روی مرگ‏ومیر لاروهای سن دوم و تفریخ تخم نماتود ریشه‏گرهی تفاوت معنی‏داری دارند. ولی در تأثیر روی مرگ‏ومیر لاروهای سن دوم و تفریخ تخم در حالت مخلوط 50 تخم و لارو نماتود ریشه‏گرهی، تفاوت معنی‏داری مشاهده نگردید. لاروهای زنده و مرده به ترتیب باعث حدود 38 و 32 درصد مرگ‏ومیر لاروهای سن دوم نماتود ریشه‏گرهی شده و 33 و 37 درصد بازدارندگی از تفریخ تخم نشان دادند. در آزمایش مخلوط تخم و لارو سن دوم هم، لاروهای زنده و مرده نماتود بیمارگر حشرات به‏ ترتیب موجب 31 و 33 درصد مرگ‏ومیر لاروهای سن دوم نماتود ریشه‏گرهی و 33 و 34 درصد ممانعت از تفریخ گردید. به طور کلی، میزان مرگ‏ومیر لاروهای سن دوم نماتود ریشه گرهی و تفریخ تخم متناسب با افزایش زمان در تیمارها به ترتیب افزایش و کاهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF LIVE AND DEAD INFECTIVE LARVAE OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODE, Steinernema feltiae ON SECOND STAGE JUVENILES AND EGGS OF ROOT-KNOT NEMATODE Meloidogyne javanica *

نویسنده [English]

  • R. GHAFARPOOR TEIMOORLOUII
چکیده [English]

Entomopathogenic nematodes are mainly used as biological agents against insect pests. Recently, their efficacy is being studied on plant parasitic nematodes as well. In this study, the efficacy of live and dead infective juveniles of entomopathogenic nematode Steinernema feltiae with concentrations of 5, 10, 25, 50 and 100 IJs/ml in 24 well plates containing 50 eggs, 50 larvae and a combination of 50 eggs and larvae of the root knot nematode (Meloidogyne javanica) per well was separately evaluated. The experimental design was split plot and results were recorded after 48, 72, 96 and 120 hours. The experiment was replicated twice. The results showed that both live and dead entomopathogenic nematodes have significant difference on root knot second stage juveniles (J2) mortality as well as egg hatching.But, live and dead S. feltiae did not show significant difference on root knot nematode egg hatching and mortality of J2 when a mixture of 50 eggs and larvae were used. Live and dead IJs caused 38 and 32% second stage mortality of the root-knot nematode and showed 33 and 37% egg hatching inhibition, respectively. Accordingly, in the experiment of mixture of eggs and second stage larvae, 31 and 33% larval mortality and 33 and 34% hatching inhibition were realized by live and dead larvae of the EPNs. Generally, the larval mortality and egg hatching inhibition were increased and decreased respectively as the incubation time increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Nematode against nematode