بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تیونین ها و دفنسین ها پلی پپتید هایی با وزن مولکولی کم (5kDa)، بازی و غنی از سیستئین هستند که فعالیت ضد قارچی دارند. در این تحقیق بیان دو ژن Thionin و PDF1.2 در دو رقم برنج طارم (حساس)  و خزر (مقاوم) پس از آلودگی با قارچ Magnaporthe oryzae مورد ارزیابی قرار گرفت. از واکنشQuantitative Real-time PCR برای بررسی بیان این ژن ها در زمان های صفر تا 96 ساعت بعد از آلودگی استفاده شد. بیان ژن PDF1.2 در 24 ساعت پس از آلودگی به حداکثر رسید (20 برابر نسبت به ساعت صفر). بیشترین میزان بیان ژن Thionin در 48 ساعت پس از آلودگی مشاهده شد (حدود 8 برابر نسبت به ساعت صفر). الگوی بیان هر دو ژن Thionin و PDF1.2 در رقم حساس و مقاوم مشابه  بود، ولی سطح بیان این ژن ها در رقم خزر بیشتر از رقم طارم بوده است. آزمون مقایسه ای T-test تفاوت معنی داری در سطح 5% بین بیان این ژن ها در رقم حساس و مقاوم نشان داد. این نتایج نشان می‌دهد که بیان ژن های Thionin و PDF1.2  احتمالا با مقاومت رقم خزر به قارچ M. oryzae مرتبط می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXPRESSION OF THIONIN AND PDF1.2 CODING GENES AS ANTIMICROBIAL POLYPEPTIDES IN INTERACTION OF RICE AGAINST RICE BLAST AGENT, MAGNAPORTHE ORYZAE*

نویسندگان [English]

  • Z. SADATI
  • .A. TAJIK GHANBARI TAJIK GHANBARI
  • V. BABAEIZAD BABAEIZAD
  • H. RAHIMIAN RAHIMIAN
چکیده [English]

Thionins and defensins are small (5kDa), basic, cysteine–rich polypeptides with antifungal properties. In this study, expression of Thionin and PDF1.2 genes after inoculation of Magnaporthe oryzae to cultivars Khazar (resistant) and Tarom (susceptible) was analyzed. The treatments were subjected to Quantitative Real-time PCR at different times (from 0 to 96 hours after inoculation, hai). The peak expression of PDF1.2 gene in both cultivars was at 24 hai (about 20 fold of 0 hai). Expression of Thionin gene showed a peak at 48 hai (about 8 fold of 0 hai). Expression profiles of both tested genes were more and less similar in both cultivars but the transcript level of Khazar was higher than Tarom. T-Student’s analysis of data showed significant differences between two cultivars (P values of <0.05). The results showed that these antimicrobial polypeptides can play an important role in resistance of cv. Khazar against rice blast fungus, M. oryzae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • resistance
  • antimicrobial polypeptides
  • Pathogen