دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، اسفند 1393 

مقاله کامل پژوهشی

بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae*

صفحه 311-317

زهرا ساداتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان


جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ*

صفحه 339-347

مرضیه قباخلو؛ غلامحسین مصاحبی؛ مینا کوهی حبیبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ علیرضا احمدی


بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران*

صفحه 359-368

مصطفی جمالی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ فاطمه علی حسین زاده مقدم؛ سیدمحسن نساج حسینی؛ عرفان محمدی


وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)*

صفحه 385-385

مژگان موسی خواه؛ عبدالحسین جمالی؛ سیداکبر خداپرست؛ مجید اولیاء


اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران*

صفحه 403-406

حسین میرزایی نجفقلی؛ سیدمحسن تقوی؛ محمدرضا عالی منش