مقایسه بتا‏آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه‏فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیرسطوح مختلف سه ترکیب شیمیایی مؤثر در القاء مقاومت سیستمیک شامل بتاآمینوبوتیریک اسید (BABA)، سالیسیلیک‏اسید (SA) و آبسیزیک‏اسید (ABA) در القاء مقاومت در گوجه‏فرنگی آلوده به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط کنترل شده (16 ساعت روشنایی با دمای °C30 و هشت ساعت تاریکی با دمای °C25) انجام پذیرفت. بدین منظور گیاهان گوجه‏فرنگی رقم Moneymaker در مرحله چهار برگی، با سطوح صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی‏مولار از SA و BABA به دو صورت محلول‏پاشی برگی و خیساندن خاک و سطوح صفر، 50، 100 و 200 میکرومولار از ABA به صورت محلول‏پاشی برگی تیمار گردیدند. پس از گذشت 24 ساعت، گیاهان با 3/1 لارو سن دوم در گرم خاک مایه‏زنی شدند. 30 روز بعد از مایه‏زنی، شاخص‏‏های رویشی گیاه و نماتود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطوح مختلف القاء‏گر‏های مورد استفاده تأثیر چندانی بر شاخص‏‏های رشدی گیاه نداشتند، اما باعث کاهش معنی‏دار شاخص‏‏های تکثیری نماتود شامل تعداد گال، کیسه تخم، تعداد تخم در درون هر کیسه تخم، تعداد کل تخم درون ریشه، و فاکتور تولیدمثل در گیاهان تیمار شده با القاءگر نسبت به گیاهان شاهد گردیدند. فاکتور تولیدمثل در گیاهان تیمار شده با غلظت 5/0 میلی‏مولار از SA و BABA به صورت محلول‏پاشی برگی نسبت به گیاهان شاهد در حدود 60% و در گیاهان محلول‏پاشی برگی شده با غلظت 100 میلی‏مولار از ABA نسبت به گیاهان شاهد، در حدود 17% کاهش پیدا کرد. این نتایج نشان می‏دهد که می‏توان از القاءگرهای  SA، BABAو ABAجهت کنترل نماتود ریشه گرهی، M. incognita، در گوجه‏فرنگی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF DL- Β-AMINO-N-BUTYRIC ACID, SALICYLIC ACID AND ABSCISIC ACID IN INDUCTION OF RESISTANCE IN TOMATO INFECTED BY MELOIDOGYNE INCOGNITA

نویسندگان [English]

  • H. CHAREHGANI
  • K. KAREGAR
  • M. DJAVAHERI
چکیده [English]

The effect of several levels of DL-β-amino-n-butyric acid (BABA), salicylic acid (SA) and abscisic acid (ABA) on induction of systemic resistance against root-knot nematode, Meloidogyne incognita, in tomato was studied under growth chamber conditions. The experiment was laid out as completely randomized design with three replicates. Tomato (Solanum lycopersicum cv. Moneymaker) was planted in 1 kg plastic pots. At 4-leaf stage, foliar sprays and soil drenches were applied with 0, 0.25, 0.5 and 1 mM of SA and BABA. Foliar spray was also conducted with 0, 50, 100 and 200 µM of ABA. After 24 hours, pots were inoculated each with 1.3 J2 of the nematode per g. of soil. Plant and nematode related parameters were evaluated 60 days after inoculation. The data showed that none of the inducers had significant effect on plant growth indices. On the contrary, different levels of inducers significantly reduced nematode indices including number of galls, egg masses and eggs on root, number of eggs in egg masses and the reproduction factor in induced plants. The reproduction factor decreased about 60% in plants treated with 0.5 mM of SA and BABA and 17% in plants sprayed with 100 mM of ABA.These results indicate that root-knot nematode, M. incognita, can be controlled by application of SA, BABA and ABA, in tomato.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abscisic acid
  • DL-β-amino-n-butyric acid
  • Salicylic acid
  • Meloidogyne incognita