اثر میزان وقوع آلودگی میوه گوجه فرنگی به لکه موجی، اندازه و رقم بر ارزش بازاری آن در منطقه میناب

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

گوجه‌فرنگی یکی از محصولات پرمصرف خوراکی می‌باشد. یکی از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی در ایران و به خصوص در مناطق جنوبی کشور لکه موجی است که عامل آن قارچ Alternaria solaniمی‌باشد. به منظور ارزیابی اثر شدت و وقوع آلودگی، اندازه میوه و رقم بر قیمت محصول گوجه‌فرنگی، این پژوهش در شهرستان میناب انجام گرفت. این بررسی در چهار کلاس شدت (عدم آلودگی، خفیف، متوسط، شدید) و وقوع صفر تا صد درصد آلودگی در سه کلاس اندازه‌ی (کوچک، متوسط و بزرگ) بر روی سه رقم  (Sunseed, Redx, Raha)انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد وقوع آلودگی، قیمت فروش را به طور معنی‌داری کاهش داد و افزایش اندازه‌ی میوه‌ی گوجه‌فرنگی قیمت فروش را افزایش داد ولی اثر اندازه‌ی میوه‌های آلوده بر قیمت فروش در مقادیر وقوع بالای 50 درصد به طور پیوسته کاهش یافت. همچنین قیمت فروش رقم Raha نسبت به دو رقمSunseed  و Redx کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of tomato fruit early blight incidence, fruit size and cultivar on market value of tomato in Minab area

نویسندگان [English]

  • majid khasha 1
  • habib lah hamzeh zarghani 2
چکیده [English]

Tomato (Lycopersicum esculentum) is considered one of the most popular vegetables and its products are widely used in the world. Many pests and pathogens impose economic losses to the crop through causing significant reductions in tomato yield. Among these, early blight of tomato caused by Alternaria solani has been reported to be the most prevalent and destructive disease of tomato throughout the tomato growing areas. The disease causes annual losses exceeding millions of dollars worldwide.  Early blight of tomato is one of the major factors limiting tomato production in Iran. This survey was conducted to evaluate the effect of incidence of tomato fruit early blight, the fruit size and cultivar on the market value of tomato measured as sale price of the product in local tomato fields of Minab County. In this survey, four classes (no, mild, medium and severe) of disease severity in three size classes (small, medium and large) of three tomato cultivars (Sunseed, Redx and Raha) were used. Disease incidence in tomato samples varied from 0% to 100% early blight. The results showed that increased fruit early blight disease incidence significantly reduced selling price of tomato and rise in fruit size resulted in increase in selling price but the effect of size on sale price in sample with blight incidence higher than 50% was steadily decreased. Also the Raha cultivar sale price was lower than Sunseed and Redx cultivars

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato
  • Early Blight
  • Alternaria solani
  • crop value
 
ANONYMOUS. 2011. [online available] www.Fao.org
BARKSDALE, T. H. and STONER, A. K. 1977. A study of inheritance of tomato early blight resistance. Plant Dis. Rep. S: 807-809.
DATAR, V. V. and MAYEE, C. D. 1981. Assessment of loss in tomato yield due to early blight, Ind Phytopathol. 34: 191-195.
KONSLER, T. K. and SHOEMAKER, P. B. 1980. Growing trellised tomatoes in Western North Carolina. North Carolina Agr. Ext. Serv. Raleigh.
MATHUR, K. and SHEKHAWAT, K.S. 1986. Chemical control of early blight in Kharif sown tomato. Ind. J. Myco Plant Path. 16: 235-238.
SOOFEH JELIAN, N. KH. 1992. Early blight of tomato and its chemical control in Jiroft and Kahnooj. Proc. Of the 10th Iranian Plant Protection Congress, Kerman, Iran, 118.