رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه‌های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری سوختگی آلترناریایی کلزا ناشی از Alternaria spp. در بسیاری از نقاط جهان خسارت‌های شدیدی را به گونه‌های روغنی براسیکا وارد می‌کند و باعث کاهش کمی و کیفی روغن می‌شود. این تحقیق به منظور تعیین رابطه کمی بین میزان وقوع (I) و شدت (S) بیماری و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی شدت بیماری بر اساس ارزیابی میزان وقوع آن در دو ژنوتیپ خردل زراعی ( j-98-102/51-5  و Bard-1)، دو ژنوتیپ شلغم روغنی (Rainbow و Candle) و سه ژنوتیپ کلزا (Hayola401، Shiralee و RGS003 ) و ژنوتیپ Select4 (نسل 4 تلاقی کلزا و خردل زراعی) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. برای این منظور، شدت بیماری در فاصله‌های زمانی مشخص از ظهور علائم تا زمان برداشت اندازه‌گیری شد. در تجزیه و تحلیل‌ها، مدل آلومتری (تبدیل لگاریتم طبیعی  Iو S) با ضریب تبیین حدود 66 درصد، بهترین برازش را با داده‌های جمع‌آوری شده ایجاد کرد. ژنوتیپ‌ها بر اساس تجزیه‌ی واریانس شیب خط رگرسیون لگاریتم طبیعی بین وقوع و شدت بیماری، در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول شامل ژنوتیپ Bard-1 با شیب بالا (48/1)، گروه دوم شامل سه ژنوتیپ  Candle ، Select4 و RGS003 با شیب متوسط (25/1) و گروه سوم  شامل ژنوتیپ‌های Rainbow،Shiralee ، J-98 و Hayola401با شیب کم (15/1) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RELATIONSHIP BETWEEN INCIDENCE AND SEVERITY OF ALTERNARIA BLIGHT DISEASE ON DIFFERENT SPECIES OF BRASSICA IN GONBAD REGION

نویسندگان [English]

  • mahdi ghasemi 1
  • mohamad aghajani 2
  • abolfazl faraji 1
  • mohamad reza saedi nejad 1
چکیده [English]

Alternaria blight disease, caused by Alternaria spp., damages severely to oil-producing species of Brassica spp. all over the world and reduces the quality and quantity of the oil. To determine the relationships between incidence (I) and severity (S) of Brassica blight disease, and making a model for predicting S based on I values, this research was performed on two genotypes of mustard (j-98-102/51-5 and Bard-1), two genotypes of turnip (Rainbow and Candle), three genotypes of canola (Hayola401, Shiralee and RGS003) and genotype Select 4 (fourth generation of rapeseed-mustard cross) in agricultural research station of Gonbad, Iran as a completely randomized block design in three replications. Severity of disease in the specified time intervals was measured until the appearance of withdrawal symptoms. Results showed that the Allometric model (natural logarithm transformation of I and S) with about 66 % of R2 had the best fitting for the collected data and therefore it was the best model to describe I-S relationships in Alternaria blight of Brassica spp. Based on the regression slope of Ln transformed values of I and S, the genotypes were classified in 3 groups. The first group includes Bard-1 genotype with high slope (1.48). Candle, Select4 and RGS003 were placed in the second group with moderate slope (1.25) and the third group was included genotypes Rainbow, Shiralee and J-98 with the least slope (1.15).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Indian mustard
  • Turnip
  • Alternaria blight
  • I-S relationships