شناسایی جدایه‌هایCercospora beticola عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

چکیده

لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با عامل Cercospora beticolaیکی از مهم‌ترین بیماری‌های اندام‌های هوایی چغندرقند می‌باشد. با توجه به مشکلات موجود در شناسایی گونه‌های مختلف Cercospora بر اساس خصوصیات ریخت‌شناسی، در این تحقیق دو مجموعه آغازگرهای اختصاصی طراحی شده بر اساس توالی ژن کالمودولین و اکتین جهت تشخیص مولکولی این‌گونه مورد استفاده واقع شد. برای این منظور جدایه‌های استاندارد C. beticola همراه با دیگر جدایه‌های این گونه که از گیاهان چغندرقند جداسازی شدند، مورد استفاده قرار گرفتند. کارایی این آغازگرها روی جدایه‌های Cercospora جمع‌آوری شده از علف‌های هرز نیز ارزیابی گردید. جفت آغازگر طراحی شده بر اساس توالی ژن اکتین قادر به تشخیص اختصاصی  C. beticolaاز دیگر گونه‌های این جنس و دیگر گروه‌های قارچی نبود. آغازگرهای مبتنی بر ژن کالمودولین قطعه‌ای به طول 234 جفت باز از تمامی جدایه‌های Cercospora و قطعه‌ای به طول 176 جفت باز را به صورت اختصاصی از جدایه‌های C. beticola تکثیر و با موفقیت گونه  C. beticolaرا از دیگر گونه‌های این جنس تفکیک نمودند. بنابراین از این مجموعه آغازگر می‌توان برای غربال کردن گونه C. beticolaاز دیگر گونه‌های این جنس و ردیابی و تعیین دامنه میزبانی گونه C. beticola استفاده نمود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF Cercospora beticola ISOLATES, THE CAUSAL AGENT OF CERCOSPORA LEAF SPOT DISEASE OF SUGAR BEET, USING SPECIES-SPECIFIC PRIMERS

چکیده [English]

Cercospora leaf spot, caused by Cercospora beticola, is one of the most important foliar diseases of sugar beet. Due to the problems associated with traditional methods in the identification of Cercospora species, in the present study two sets of previously designed Cercospora beticola-specific primers based on calmodulin and actin genes were used for the molecular identification of C. beticola isolates. For this purpose, two standard isolates of C. beticola together with the other isolates recovered from sugar beet plants with leaf spot disease symptoms in present study were subjected to PCR amplification. Efficacy of primer sets were tested on the Cercospora isolates recovered from weed plants with leaf spot symptoms, in present study. Our results showed that the primer set based on actin gene amplified a 959 bp PCR product from the all of the isolates tested in this study. This primer set failed to distinguish C. beticola from the other Cercospora spp. isolated from weeds as well as other fungal groups. The results of multiplex PCR assay using primer sets based on calmodulin gene yielded 234 bp PCR product from all of the Cercospora spp. tested in this study and only a 176 bp PCR product from C. beticola isolates; such that successfully discriminated C. beticola from the other Cercospora isolates. The calmodulin genes primer sets can be used for the screening of Cercospora beticola from the other Cercospora spp. and for the detection and the determination of the host range of Cercospora beticola as well.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calmodulin
  • Actin
  • Weed plants
  • sugar beet
  • Multiplex PCR
  • Cercospora