بررسی میزان مقاومت ترکیب پیوندی دو رقم انگور تجاری(Vitis vinifera L.) روی پایه‌های مقاوم به بیماری سرطان طوقه

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

نهال‌های غیرپیوندی و پیوندی دو رقم انگور تجاری روی پنج دورگ بین گونه‌ای با شش سویه‌ بیماری‌زای Rhizobium vitis مایه‌زنی شدند. ارزیابی آلودگی نهال‌ها با بروز بیماری براساس تعداد، اندازه و وزن گال‌های رشد کرده، پس از چهار ماه انجام و درصد نهال‌های سالم تا پایان آزمایش معیار مقاومت به بیماری محسوب شد. نتایج نشان داد که ارقام تجاری در گروه بسیارحساس قرار دارند. میزان موفقیت پیوند بین پایه‌ها اختلاف نداشته ولی تعداد، وزن و اندازه غده‌های ایجاد شده در تاک‌های پیوندی روی پایه‌های H4 و H6 از سایرین کمتر بود. طی شش سال بیش از 90% نهال‌های غیرپیوندی، 18% روی پایه H4 و کمتر از 5% روی پایه H6 از هر دو رقم از بین رفتند. عملکرد هر دو رقم پیوند شده روی پایه H6 (98/2 کیلوگرم /تاک) بیشتر از شاهد (25/1کیلوگرم/تاک) و سایر پایه ها (25/2 کیلوگرم/تاک) بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON RESISTANCE LEVELS OF TWO COMERCIAL GRAFTED GRAPEVINE CULTIVARS (Vitis vinifera L.) ON RESISTANT ROOTSTOCKS TO CROWN GALL

نویسندگان [English]

  • hasan mahmod zade 1
  • mashhid hanare 2
چکیده [English]

Grafted and rooted cuttings of grapevines were inoculated with six pathogenic strains of Rhizobium vitis. Evaluation of infection severity was done based on the number, size and weight of galls on vines, four months after inoculation and in experiment duration of six years. Results showed that vinifera varieties were very sensitive to crown gall. Weight, number and size of galls induced on grafted vines on H4 and H6 was less than those on other vines. Scions grafted on rootstocks H4 and H6 had a 21.5% and 6.8% incidence compared to 55% for self-rooted vines. During six years 90% of self-rooted vines died, while 18% and 5% of the grafted vines on H4 and H6 hybrids were dead, respectively. The highest yield was found in the Red Sahebi grafted vines on H6 rootstock (2.98 kg/ vine) and the lowest was in self-rooted vines (1.25 kg/vine) and on others (2.25 kg/ vine), respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rootstock
  • resistance
  • pathogenicity
  • Rhizobium
  • Agrobacterium