کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

چکیده: فعالیت بیوکنترلی مخمر Metschnikowia pulcherrima به تنهایی و در ترکیب با سیلیکون علیه قارچ Penicillium expansum و توانایی مخمر برای القای پاسخ‌های دفاعی در بافت میوه سیب مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاهی، میزان درصد بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ بیمارگر با انجام آزمون‌های کشت متقابل، متابولیت‌های غیرفرار و مواد فرار مورد آزمایش قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاهی، غلظت‌های مختلف سیلیکون رشد میسلیومی قارچ عامل بیماری را به‌خوبی کنترل کرد. غلظت‌های مختلف سیلیکون در شرایط آزمایشگاهی در محیط مایع روی جمعیت مخمر تأثیر چندانی نداشت. در بررسی‌های انباری، هر یک از زخم‌های روی میوه‌ها با µl20 سوسپانسیون مخمر و سیلیکون به تنهایی و ترکیب مخمر با غلظت‌های مختلف سیلیکون تلقیح شدند. بعد از 24 ساعت µl20 سوسپانسیون اسپور قارچ بیمارگر در محل زخم‌ها مایه‌زنی شد. سپس سیب‌ها در دو دمای C˚4 و C˚20 نگهداری شدند. قطر لکه‌ها در دمای C˚4 و C˚20، به ترتیب، چهل‌‌و‌‌پنج و پانزده روز بعد از مایه‌زنی اندازه‌گیری شد. سیلیکون تأثیر معنی‌داری بر جمعیت مخمر در محل زخم‌ها نداشت. در هر دو شرایط دمایی مخمر همراه با سیلیکون اثر کنترلی بهتری نسبت به مخمر و سیلیکون به تنهایی داشت. فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان فنل کل در میوه‌های مایه‌زنی شده با مخمر به‌طور معنی‌داری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOLOGICAL CONTROL OF APPLE BLUE MOLD DISEASE WITH Metschnikowia pulcherrima ALONE AND IN COMBINATION WITH SILICON AND ITS MECHANISMS OF ANTAGONISM

نویسندگان [English]

  • lila ebrahimi 1
  • hasan reza etebarian 2
  • heshmat alah aminian 1
  • navazalah sahebani 1
چکیده [English]

Biocontrol activity of Metschnikowia pulcherrima alone and in combination with silicon against Penicillium expansum and its machanisms of antagonisms was evaluated. Percentage of inhibition mycelial growth of pathogen in dual culture, volatile test and non-volatile test were evaluated. To evaluate the direct effect of silicon on mycelial growth of P. expansum in vitro, it was added at different concentrations to PDA medium. The effect of silicon on populations of yeast in NYDB was determined after 24 and 48h. Silicon at 0.6%(wt/vol) or above completely inhibited mycelia growth of pathogen and decreased yeast populations. For determining the effect of M. pulcherrima alone and in combination with silicon in controlling disease during storage, fruits were wounded using a sterile nail. Each wound was treated with 20µl of M. pulcherrima suspension, solution of silicon in different concentrations, antagonist suspension amended with silicon at different concentrations, and sterile distilled water as the control. After 24h, 20µl of conidia suspension of the pathogen was applied, and fruits were transferred to storage at 4 and 20˚C. At 4˚C and 20˚C after 45 and 15 days, respectively, lesion areas were measured and the population of yeast in the wound was determined by serial dilution. A combination of silicon with yeast reduced the decay of apple better than silicon and yeast alone. Peroxsidase activity and total phenolic content were significantly enhanced by yeast treatments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • Biocontrol
  • Peroxidase
  • Silicon (Si)
  • Total phenol