معرفی چند گونه‏‏ از جنس Helicotylenchus (Nematoda: Hololaimidae) از ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

جنس Helicotylenchus با حدود 250 گونة توصیف شده یکی از بزرگ‏ترین و رایج‏ترین جنس‏های راستة Tylenchida یا فوق‏بالاخانواده Tylenchomorpha به‌شمار می‏آید. به منظور شناسایی گونه‏های این جنس، طی سال‏های 1387-1389، بیش از 500 نمونة خاک و ریشة گیاهان از مناطق مختلف ایران جمع‏آوری گردید. پس از استخراج و انتقال نمونه‏ها به گلسیرین، اسلایدهای میکروسکپی دائمی تهیه شده و با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتالی و لولة ترسیم، اندازه‏گیری‏های لازم انجام و تصاویر آنها رسم گردید. در این بررسی علاوه بر 15 گونه‏ از 26 گونة گزارش شده قبلی جنس Helicotylenchus، تعدادی گونة دیگر جداسازی و شناسایی شدند. در بین گونه‏های شناخته شده گونه‏های H. insignis، H. falcatus و H. indicusبه‌دلیل وجود شباهت‏های ریخت‏سنجی و ریخت‏شناسی همراه با H. egyptiensisدر دو گروه مورد بحث قرار گرفته‏اند. در گروه اول که دم معمولاً دارای زائدة شکمی کوتاه‏تر از دو حلقة بدن است، سه گونة H. indicus، H. insignisو H. falcatus و در گروه دوم که دم دارای زائدة شکمی مساوی یا بلند‏تر از عرض دو حلقه‏ی بدن می‏باشد، گونة H. egyptiensis قرار دارد. شباهت اندازه‏ها و مشخصات ریخت‏سنجی نماتودهای گروه اول در حدی است که برخی نماتودشناسان دو گونة H. insignis و تعدادی گونة دیگر را با H. indicus هم‏نام کرده‏اند. اما بعضی ویژگی‏های ریخت‏شناسی مانند شکل و جهت گره‏های استایلت که از فاکتورهای مهم تمایز برخی گونه‏های Helicotylenchus محسوب می‏شود در آنها متفاوت است. در گونه H. indicus جهت گره‏ها کاملاً به سمت انتهای بدن متمایل بوده و آن‏را از گونه‏های نزدیک جدا می‏کند. در گونة H. egyptiensis نیز انتهای دم غالباً تیز است. گونه‏های H. insignisو H. falcatus که برای فون نماتدهای ایران جدید هستند، شرح داده شده و شرح کامل‏تری از گونه‏های H. egyptiensis و H. indicus که قبلاً از ایران گزارش شده‏اند ارائه می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOME SPECIES OF Helicotylenchus (NEMATODA: HOPLOLAIMIDAE) FROM IRAN

نویسندگان [English]

  • lila kashi nahji 1
  • akbar kargar bide 2
چکیده [English]

The genus Helicotylenchus with about 250 described species is one the largest genera in order Tylenchida or infraorder Tylenchomorpha. In order to identify the species of Helicotylenchus, over 500 soil and root samples collected from rhizosphere of different plants and localities of Iran, during 2009-2010. Soil samples were collected and its nematodes extracted, killed and processed to glycerin. Then the nematodes examined by light microscope, equipped with drawing tube and digital camera. In this study, in addition to 15 species of 26 previously reported species of the genus Helicotylenchus, a number of other known species were isolated and identified. Among the identified species, due to morphological and morphometric similarities, H. indicus, H. insignis, H. falcatus and H. egyptiensis are discussed in two groups. The ventral tail projection in the first three species usually is shorter than two body annuls width, and in H. egyptiensis is as long as two body annuls width or longer. The morphometric characters of the first three species are very similar and for this reason H. insignis and some other species were synonymized with H. indicus by several authors. However the shape of stylet knobs is different among these species. Stylet knobs are sloping backward in H. indicus, but indented forward in H. insignis. H. egyptiensis has a usually pointed tail tip. H. insignis and H. falcatus, as new records for Iranian nematode fauna are described. Also the descriptions of H. indicus and H. egyptiensis which has already been reported from Iran, presented in more details.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • identification
  • Morphology
  • Tylenchida
  • Tylenchoidea Tylenchomorpha