دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، آذر 1392 

مقاله کامل پژوهشی

واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن

صفحه 279-296

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جواهری؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


گزارش کوتاه

گزارشی در مورد سفیدک‌های پودری در ایران

صفحه 345-349

مهرداد عباسی؛ جمشید بوجاری؛ مریم‌ دنیا دوست چلان