بررسی تشکیل کلامیدوسپور Phytopthora parsiana تحت شرایط آزمایشگاه و در بافت آلوده میزبان به عنوان عامل پایداری

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

برای بررسی امکان تشکیل کلامیدوسپور Phytophthora parsiana، بلوک‌هایی از کشت پنج روزه بیمارگر روی محیط‌های کشت PDA، WA، HSA، CMA و  CV-8A و CA کشت شده و به مدت چهار روز در دمای اتاق قرار گرفتند. پس از رشد کامل، تشتک‌های پتری به پنج درجه‌ سانتی‌گراد منتقل شده و به مدت یک سال به طور ماهیانه در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. هم‌چنین جهت بررسی کلامیدوسپور در بافت میزبان، ریشه و طوقه نهال های بادام و پسته‌ آلوده به بیمارگر و نیز نهال های سالم از خاک خارج و پس از شست و شو در کیسه‌های پلاستیک حاوی ماسه سترون قرار داده شد و به مدت 12-6 ماه در چهار  درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شده و هر ماه در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور در زیر هود قسمتی از ریشه یا طوقه از ماسه خارج و پس از شست و شو با آب به مدت یک ساعت در KOH 3% قرار گرفتند. سپس مقداری از ریشه روی لام تمیز قرار داده شده و یک قطره رنگ اسیدفوشین- لاکتوفنول روی آن ریخته و با فشار لامل، بافت ریشه به طور کامل له شد و در زیر میکروسکوپ به دقت مورد بررسی قرار گرفت. ریشه‌های حاوی اندام گرد و ضخیم مشکوک به کلامیدوسپور در یک بشر با 100 میلی‌لیتر آب مقطر سترون قرار داده شد و به مدت 72 ساعت در فریزر در دمای °C 20- نگهداری و پس از بیرون آمدن از این دما قسمتی از ریشه  روی محیط کشت PARP کشت داده شد. با بررسی‌های دقیق میکروسکوپی، بیمارگر تحت شرایط آزمایشگاه تنها در محیط‌ کشت جامد عصاره هویج-آگار (CA) قادر به تولید کلامیدوسپور بود اما در سایر محیط‌های کشت، بیمارگر هیچ اندام مشکوک به کلامیدوسپوری تولید نکرد. متوسط قطر کلامیدوسپور‌های تشکیل شده در محیط کشت CA، 7/29 میکرومتر با حداکثر قطر 1/33 و حداقل قطر 3/14 میکرومتر و متوسط دیواره آن‌ها 4/1 میکرومتر بود. در ریشه‌های آلوده نهال‌های بادام و پسته رقم سرخس نیز پس از چهار ماه نگهداری در این اندام‌ها توانایی رشد مجدد را روی محیط کشت PARP، پس از خروج از دمای20-  درجه‌ سانتی‌گراد داشتند. در ریشه‌های گیاهان شاهد (ریشه و طوقه نهال‌های بادام و پسته سالم) هیچ اندام گرد با دیواره ضخیم مشکوک به کلامیدوسپور چهار درجه‌ سانتی‌گراد اندام‌های گرد با دیواره ضخیم مشکوک به کلامیدوسپور دیده شد. این اندام‌ها به تعداد کم در قسمت‌های مختلف ریشه و طوقه تمامی گیاهان آلوده به جدایه‌های مختلف بیمارگر مشاهده شدند. ریشه و طوقه‌های حاوی مشاهده نگردید. با اندازه‌گیری قطر کلامیدوسپور‌های موجود در ریشه‌های آلوده میزبان مشخص شد این اندام‌ها نسبت به کلامیدوسپور‌های تشکیل شده در محیط کشت CA بزرگ‌تر بوده به طوری که متوسط قطر آنها 47/32 میکرومتر با حداکثر قطر 39/44 و حداقل قطر 09/20 میکرومتر و متوسط قطر دیواره این اندام‌ها نیز 07/2 میکرومتر بود.است.

عنوان مقاله [English]

FORMATION OF CHLAMYDOSPORES IN Phytophthora parsiana in Vivo AND in Vitro AS SURVIVAL PROPAGULES

نویسندگان [English]

  • vahide rafee 1
  • zia bani hashemi 2
چکیده [English]

The formation of chlamydospores of Phytophthora parsiana, a newly described high temperature tolerant pathogen of woody plants, were investigated in culture media and in infected roots of susceptible host plants. Different solid agar media and cleared V-8 juice broth were inoculated with different isolates of P. parsiana and incubated for four days at room temperature before they were transferred to 4°Cin the dark. Chlamydospore formation was monitored during twelve months. Infected almond and pistachio roots inoculated with the pathogen under greenhouse conditions were removed from soil, washed thoroughly and incubated within moist sterilized sand in plastic bags at 4°Cfor twelve months and examined monthly using light microscope. Chlamydospores were observed only on carrot agar two weeks after incubation and after four months in infected pistachio and almond roots . No chlamydospores were produced on other solid media and in CV8 juice during 12 months incubation.The average diameter of chlamydospore in culture and in roots were 29.7 and 32.47mm with wall thickness 1.7 and 2.07 mm, respectively. Frozen culture medium and root containing chlamydospores at - 20°C for 72 hours resumed growth after thawing on Phytophthora selective medium. Sterilized non inoculated root segments colonized internally by the pathogen did not resume growth after freezing. The isolates did not produce oospores in single or dual cultures with P. capsici mating types. It is concluded that under natural conditions chlamydospore is a survival propagule of the pathogen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Phytophthora
  • Chlamydospopre
  • Oomycetes
  • Almond
  • Pistachio
  • Iran