تشخیص Phaeoacremonium tuscanum و گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با بیماری زوال انگور در ایران و بررسی نقش بقایای هرس شده در ماندگاری عوامل بیمارگر

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در بهار و تابستان سال‌های 1388 و 1391 و به منظور جداسازی و شناسایی قارچ‌های همراه با زوال انگور در استان‌های کرمان ( جنوب شرق ایران) و کهگیلویه و بویر احمد ( جنوب غرب ایران) از باغ های مختلف بازدید به عمل آمد. از درختان انگور با علائم بیماری شامل زردی، کم برگی، کاهش رشد، پژمردگی، زردی بین رگبرگی، علائم داخلی مانند وجود لکه‌های سیاهرنگ و تغییر رنگ بافت چوب در برش عرضی و هم‌چنین بقایای هرس شده چوب انگور در کف باغ‌ها نمونه‌برداری شد. جداسازی عوامل قارچی از بافت‌های تغییر رنگ یافته چوب و پیکنیدیوم‌های تشکیل شده روی بقایای هرس شده با به کارگیری محیط کشت‌های عصاره مالت –  آگار حاوی یک میلی‌گرم در میلی‌لیتر سولفات استرپتومیسن (MEAS) و عصاره سیب زمینی–آگار (PDA) انجام گردید. بر اساس ویژگی‌های ریخت شناختی و مولکولی چهار گونه Phaeoacremonium tuscanum، Diplodia seriata، Botryosphaeria dothidea وNeofusicoccum parvum از نمونه‌های جمع‌آوری شده جداسازی و شناسایی شد. در این خصوص، دو گونه D. seriata و B. dothidea از درختان بیمار و پیکنیدیوم‌های تشکیل شده روی بقایای هرس شده جداسازی گردیدند در حالی‌که گونه N. parvum تنها از پیکنیدیوم‌های موجود روی بقایای هرس شده به دست آمد. گونه Pm. tuscanum از درختان انگور با علائم زردی، برگریزی، کوتولگی برگ‌ها و وجود لکه‌ها و رگه‌های سیاه رنگ در برش عرضی از شاخه‌های آلوده جداسازی شدند. آزمون بیماری‌زایی روی شاخه‌های سبز رقم عسکری و تحت شرایط گلخانه‌ای انجام شد. براساس نتایج به‌دست آمده از آزمون بیماری‌زایی، همه گونه‌های مورد استفاده بیماری‌زا بودند و بعد از  گذشت25 روز باعث تغییر رنگ بافت چوب در قلمه‌های مایه‌زنی شده گردیدند. جهت اثبات آزمون کخ قارچ‌های مایه‌زنی شده مجدداً از حاشیه بافت آلوده و سالم جداسازی و شناسایی شدند. بر اساس اطلاعات موجود این اولین گزارش از Pm. tuscanum همراه با زوال انگور در ایران است. هم‌چنین این مطالعه اولین گزارش از وجود سه گونه D. seriata، N. parvum و B. dothidea روی بقایای هرس شده چوب در باغ‌های انگور در این کشور است.

عنوان مقاله [English]

DETECTION OF Phaeoacremonium tuscanum AND BOTRYOSPHAERIACEAE SPECIES ASSOCIATED WITH GRAPEVINE DECLINE IN IRAN AND THE POTENTIAL ROLE OF PRUNING DEBRIS ON THE SURVIVAL OF THE PATHOGENS

نویسندگان [English]

  • maryam arab nejad 1
  • hamid mohamadi 2
چکیده [English]

During spring and summer of 2010 and 2012, several surveys were conducted in different vineyards in Kohgiluyeh & Boyer-ahmad (southwestern Iran) and Kerman (southeastern Iran) provinces, with the aim of isolating and identifying fungi associated with grapevine decline diseases. The samples collected comprised diseased grapevines showing yellowing, defoliation, reduced growth, wilting, interveinal chlorosis, internal black spots and wood discoloration in cross section, as well as woody vine debristaken from the vineyards floor. Isolations were made from symptomatic wood tissues and pycnidia on the bark of pruning debris on malt extract agar supplemented with 1 mg ml-1 streptomycin sulphate (MEAS) and potato dextrose agar (PDA) media. Based on morphological and molecular characteristics four species: Phaeoacremonium tuscanum, Diplodia seriata, Botryosphaeria dothidea and Neofusicoccum parvum were isolated and identified from samples collected. In this regards, D. seriata and B. dothidea were recovered from diseased grapevines and pruning debris while N. parvum was obtained only from pycnidia formed on the bark of grapevine pruning debris. Pm. tuscanum was isolated from grapevines showing yellowing, defoliation, small chlorotic leaves, internal black spots and brown to black streaking in cross section. Pathogenicity tests were conducted on green shoot cuttings of 'Askari' cultivar under greenhouse conditions. Based on the results of pathogenicity tests, all tested species were pathogenic and caused significant wood discoloration on inoculated cuttings 25 days after inoculation. The fungi were re-isolated from the margin of the lesions, completing Koch’s postulates. Based on our knowledge, this is the first report of Pm. tuscanum from grapevine in Iran. This is also the first report of D. seriata, N. parvum and B. dothidea from pruning debris on the vineyard floors in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • β-tubulin
  • Grapevine trunk diseases
  • Internal transcribed spacers
  • Vitis vinifera