دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، آذر 1392 

مقاله کامل پژوهشی

برهمکنش درون‌زیوه‌ای Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته با Acremonium kiliense

صفحه 365-374

زهره نسیمی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا


ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران

صفحه 375-388

مائده لطفی پور؛ محمدهادی عمید مطلق؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت‌اله ایزدپناه


مقاله کوتاه پژوهشی

بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

صفحه 447-451

زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مهدی ارزنلو


ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در استان گیلان

صفحه 463-464

هومن ظفری؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ احمد روحی بخش؛ بنت الهدی بحری