ارزیابی مقاومت 20 ژرم‌پلاسم کنجد نسبت به بوته‌میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami در استان یزد و بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز((PAL در ژرم‌پلاسم ‌های مقاوم و حساس به این بیماری

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

بوته‌میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami یکی از مهم‌ترین بیماری‌های کنجد، در تمام نواحی کشت این گیاه در دنیا می‌باشد .در این تحقیق میزان مقاومت نسبی 20 ژرم‌پلاسم  کنجد نسبت به عامل بیماری بوته‌میری فوزاریومی در شرایط گلخانه بررسی شد .15 جدایه Fusarium oxysporum از سطح مزارع کنجد استان یزد جداسازی و خالص‌سازی شد و از این میان جدایه‌ای که دارای بالاترین سطح بیماری‌زایی بود انتخاب شد و در آزمون تعیین دامنه میزبانی جدایه مربوطه،  Fusarium oxysporum f.sp. sesami تشخیص داده شد. در آزمایش ارزیابی مقاومت ارقام مختلف کنجد در شرایط گلخانه نسبت به این بیماری، 20 ژرم‌پلاسم  کنجد بر اساس شاخص شدت آلودگی (2-0) و درصد آلودگی بوته‌ها (5-1) مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیز آماری داده‌ها نشان داد، از نظر میزان مقاومت به عامل بیماری، بین ژرم‌پلاسم ‌های مورد بررسی اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد وجود داشت. با استفاده از نتایج این مرحله، توده محلی آسفیج بهاباد به عنوان مقاوم‌ترین ژرم‌پلاسم و توده محلی کهنوج به عنوان حساس‌ترین ژرم‌پلاسم  به این بیماری شناسایی شد. سپس، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL) در ژرم‌پلاسم‌های مقاوم و حساس در روزهای 2، 4، 6، 8، 10 و 12 روز پس از مایه‌زنی با قارچ عامل بیماری اندازه‌گیری شد. فعالیت آنزیم PAL در ژرم‌پلاسم  مقاوم پس از مایه‌زنی با قارچ به سرعت افزایش و در روز چهارم به اوج خود رسید و سپس کاهش و دوباره در روز دوازدهم افزایش یافت اما این میزان افزایش نسبت به روز چهارم کمتر بود. در رقم حساس، افزایش فعالیت آنزیم با سرعت و به میزان کمتری رخ داد. تحقیق حاضر نشان داد که افزایش فعالیت PAL می‌تواند نقش احتمالی در القای مقاومت در گیاهان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF RESISTANCE OF 20 SESAME GERMPLASMS TO DAMPING-OFF CAUSED BY Fusarium oxysporum F.SP. Sesami IN YAZD REGION AND INVESTIGATION OF PHENYLALANINE AMMONIALYASE (PAL) ACTIVITY IN RESISTANT AND SUSCEPTIBLE GERMPLASMS

نویسندگان [English]

  • azam falah poor 1
  • heshmat alah aminian 2
  • nor alah sahebani 2
  • S. A. ESMAILZADEH HOSSEINI 2
چکیده [English]

Fusarium damping off caused by Fusarium oxysporum f.sp. sesami is one of the most important diseases of sesame, in all areas of sesame production in the world. In this investigation, resistance of 20 sesame germplasms to Fusarium damping off was assayed in greenhouse. Fifteen isolates of the causal agent were isolated from sesame in Yazd region and one isolate with the highest pathogenicity potential selected. Special test showed that the isolate was Fusarium oxysporum f.sp. sesami (FOS). Twenty  sesame germplasms were assayed by disease severity index (0-2) and infection percent index (1-5) for their reaction to FOS. Statistical analysis of data showed that there was a considerable difference at about 1% level among the investigated germplasms from the perspective of resistance to disorder facror. By using the achieved findings determined that local Asfige Bahabad germplasm as resistant germplasm and local Kahnouj germplasm as susceptible germplasm. In the next step of study, PAL activity was assayed in resistant and susceptible germplasms 2, 4, 6, 8, 10 and 12 days after inoculation.PAL enzyme activity in resistant germplasm increased rapidly and reached it’s acme in the 4th day after inoculation and then decreased, increased to 12th day again. But this amount was lower as 4th day. In susceptible germplasm PAL activity increased slowly. This investigation showed that the increase of PAL activity can have probable role in the induction of resistance.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sesame germplsms
  • Sesame Fusarium damping off
  • Diseases severity
  • Infection percent
  • PAL enzyme
  • Fusarium oxysporum f.sp. sesami