اطلاعات جدید از قارچ‌های سرکوسپوروئید در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

چکیده

قارچ‌های سرکوسپوروئید شامل جنس Cercospora و سایر جنس‌های با خصوصیات ریخت‌شناسی مشابه، از بیمارگر‌های مهم مولد لکه‌برگی روی دامنه وسیعی از میزبان‌های گیاهی هستند. به منظور مطالعه تاکسونومی قارچ‌های سرکوسپوروئید، نمونه‌ها از مناطق مختلف استان مازندران و از میزبان‌های مختلف دارای علائم لکه‌برگی در فصول بهار تا پاییز سال‌های 91-1390 جمع‌آوری شدند. آرایه‌های Cercospora hostae(روی Hosta albomarginataPseudocercospora cydoniae (روی Chaenomeles japonica) و Stigmina palmivora (روی Washingtonia robustaو Phoenix canariensis) برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. گیاه Hibiscus syriacus به عنوان میزبان جدید برای Cercospora althaeina در دنیا می‌باشد. علاوه بر این، گونه Cercospora apii s. lat. روی 13 میزبان گیاهی شناسایی شد که روی 6 میزبان برای اولین‌بار در دنیا معرفی می‌گردد و 5 میزبان به عنوان میزبان‌های جدید در ایران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF CERCOSPOROID FUNGI IN IRAN

چکیده [English]

Cercosporoid fungi including the genus Cercospora and other morphologically similar genera are important pathogens causing leaf spots on a wide range of host plants. In a taxonomic study on cercosporoid fungi, plants with leaf spot symptoms from different localities of Mazandaran province were collected and examined during spring-autumn 2011-12. As the result, Cercospora hostae (on Hosta albomarginata), Pseudocercospora cydoniae (on Chaenomeles japonica)and Stigmina palmivora (on Washingtonia robusta and Phoenix canariensis) are reported here as new records for Iran. Hibiscus syriacus is a new host for Cercospora althaeina. Furthermore, Cercospora apii s. lat. is identified on 13 host plants including 6 new hosts in the world and 5 new hosts in Iran.    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anamorphic fungi
  • Biodiversity
  • Leaf spot
  • Fungal taxonomy