ویروس نوارک ایرانی گندم: تعیین ترادف بخشی از آر اِن اِیِ شماره 1، رابطه سرولوژیکی با سایر تنوئی ویروس‌ها و شواهد آلودگی طبیعی در برنج

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

ویروس نوارک ایرانی گندم (Iranian wheat stripe virus, IWSV) یکی از اعضای غیر قطعی جنس تنوئی ویروس است. در این تحقیق چند ویژگی IWSV مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور روشن ساختن قطبیت قطعه اول ژنوم (RNA 1) و مقایسه انتهای ´3 آن با سایر تنوئی ویروس‌ها، در حدود 650 نوکلئوتید از انتهای ´3 این قطعه تکثیر، همسانه سازی و سپس تعیین ترادف شد. مطالعه ترادف به دست آمده نشان داد که قطعه فوق مشابه با اکثر تنوئی ویروس‌ها، دارای قطبیت منفی بوده و از نظر ترادف نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی ژن آر اِن اِ پلیمراز، بیشترین شباهت را با تنوئی ویروس‌های عامل برگ سفید برنج در قاره امریکا دارد. تا قبل از این مطالعه، گندم تنها میزبان طبیعی و شناخته شده IWSV بود. در این بررسی، برنج به عنوان یکی از میزبانان اقتصادی ویروس از منطق برنجکاری شمال شیراز شناسایی شد. به منظور مقایسه جدایه‌های گندم و برنج، ژن‌های پروتئین پوششی (CP) و پروتئین عمده غیر ساختمانی (NS4) جدایه برنج با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر و بعد از همسانه سازی، با قسمت‌های مشابه در جدایه گندم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که ژن‌های فوق در دو جدایه، از نظر ترادف نوکلئوتیدی و ترادف آمینو اسیدی به ترتیب 6/99 و 100-0/99 درصد به هم شباهت دارند. مطالعات سرولوژیکی برای روشن ساختن ارتباط IWSV با پنج تنوئی ویروس دیگر با استفاده از آزمون‌های نشت دو طرفه در آگار، دیبا و/یا الایزای غیر مستقیم با کمک آنتی‌سرم‌های تولید شده بر علیه CP یا NS4 نشان داد که IWSV از میان سایر تنوئی ویروس‌های مورد مطالعه، تنها با ویروس برگ سفید برنج (Rice hoja blanca virus, RHBV) ارتباط سرولوژیکی دارد. این نتیجه همراه با نتایج حاصل از مقایسه‌های مربوط به ترادف نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی، یک بار دیگر شباهت IWSV را با تنوئی ویروس‌های عامل برگ سفید در قاره امریکا تأیید می‌کند. مایه‌زنی گندم با تزریق عصاره گیاه آلوده به بذرهائی که 30 دقیقه در آب Cº25 خیس خورده بودند، موفقیت‌آمیز بود و ویروس با راندمان 2/5 در صد به گیاهچه‌های حاصل از این بذرها منتقل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IRANIAN WHEAT STRIPE VIRUS: PARTIAL SEQUENCE OF RNA 1, SEROLOGICAL RELATION TO OTHER TENUIVIRUSES, AND EVIDENCE OF NATURAL OCCURRENCE IN RICE

نویسندگان [English]

  • J. HEYDARNEJAD 1
  • S. SHAHDAEI 2
  • K. IZADPANAH 2
چکیده [English]

Iranian wheat stripe virus (IWSV) is a tentative member of the genus Tenuivirus. In this study, several properties of the virus were studied. To determine the polarity of the IWSV RNA 1 segment and compare it to corresponding segment of other tenuiviruses, about 650 bp fragments of the 3´ end of this segment was amplified, cloned and sequenced. Sequence comparison showed that similar to other tenuiviruses, the IWSV RNA 1 is of negative polarity and more similar to tenuiviruses causing white leaf in American continent. Previously, only wheat had been reported as the natural host of IWSV. In this study, we identified rice as an economical natural host of the virus in rice growing areas in north of Shiraz. The coat protein (CP) and non-structural protein (NS4) genes of IWSV rice isolate were amplified, sequenced and compared with the corresponding genes of the wheat isolate. The nucleotide and amino acid sequence identities of the CP and NS4 genes between two isolates were 99.6 and 99-100%, respectively. The serological relationships between IWSV and five tenuiviruses were determined by agar gel diffusion (AGD), dot-immunobonding assay (DIBA) and/or indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using antisera against CP or NS4 proteins. These results showed that among five tenuiviruses, IWSV is related only to Rice hoja blanca virus (RHBV). Serological and molecular studies again confirmed similarities between IWSV and tenuiviruses causing white leaf in American continent. IWSV was successfully transmitted by embryo injection of wheat seeds presoaked in water for 30 mins at 25°C with an efficiency of 5.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian wheat stripe virus
  • tenuivirus
  • Agar gel diffusion
  • DIBA
  • ELISA
  • Embryo injection
  • Virus transmission