هیستوپاتولوژی ذرت آلوده به سیاهک معمولی ناشی از قارچ Ustilago maydis *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

روند توسعه بیماری قارچ عامل بیماری سیاهک معمولی ذرت Ustilago maydis، با میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی بررسی شد. بدین منظور از رقم‌های سینگل‌کراس 301، 647 و دابل‌کراس704 که پیشتر به ترتیب به عنوان رقم‌های حساس، نیمه مقاوم و مقام به این بیماری ذکر شده بود، استفاده شد. مایه قارچ از کشت تلیوسپورهای جمع‌آوری شده از استان خوزستان در محیط‌های CMA و PDA + 10% دکستروز و نگه‌داری در دمای C º25 به مدت 5 روز حاصل شد. مایه‌زنی قارچ به دو روش محلول‌پاشی و تزریق با غلظت 106 اسپور در میلی‌لیتر صورت پذیرفت و نمونه‌ها 2، 4، 7، 11 و 25 روز پس از مایه‌زنی تثبیت گردید. هیجده روز پس از مایه‌زنی علائم آلودگی در بوته‌های مایه‌زنی ابتدا به روش تزریق و سپس محلول‌پاشی دیده شد. در بررسی نحوه نفوذ قارچ به درون سلول‌های میزبان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره مشخص شد که ریسه ایجاد شده از اسپوریدیوم، آپرسوریوم شفاف و متورمی ایجاد می‌کند که هم از طریق روزنه و هم به صورت مستقیم به درون سلول‌های میزبان نفوذ می‌کند. تغییرات هیستوپاتولوژیک پس از رخنه در این قارچ حاکی از آن است که سلول‌های آلوده در مقایسه با سلول‌های سالم بزرگ‌ترند و ریسه قارچ در ابتدا به صورت بین‌سلولی و سپس درون‌سلولی مشاهده شد. ریسه منشعب درون‌سلولی قارچ اشکال متفاوتی داشت و از ریسه بین‌سلولی متورم تا زوائد انگشت‌مانند متغیر بود. در هنگام تشکیل تلیوسپور حفره بزرگی شامل ریسه‌های قارچ ایجاد می‌شود که در آن به صورت تیپ Ustialgo تلیوسپورهای بالغ و در حال بلوغ به همراه غلاف ژلاتینی احاطه کننده آنها قابل مشاهده بودند. آلودگی ذرت در شرایط کنترل شده و مساعد به راحتی صورت می‌پذیرد و سیستم راحتی را برای بررسی برخی جنبه‌های تعامل میزبان- بیمارگر مهیا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HISTOPATHOLOGY OF CORN INFECTED BY Ustilago maydis CASUAL AGENT OF COMMON CORN SMUT

نویسندگان [English]

  • M. YAZDANI 1
  • A. MOOSAVI JORF 2
چکیده [English]

Histopathology of fungus Ustilago maydis causal agent of common corn smut was investigated in exposure to both light and electron microscopy in cultivars SC301, SC647 and DC704 that were known before as sensitive, semiresistant and resistant cultivars, respectively. For providing fungal inoculum, mixture of teliospors were collected from Khozestan province, then cultured in CMA and PDA + 10% dextorose media and incubated 5 days at 25ºC. Fungal inoculums were inoculated under 2 different methods, injection and spray; then samples were collected and fixed 2, 4, 11 and 25 days after inoculation. 18 days after inoculation, disease symptoms were first observed in injection and then spray method. Fungal penetration in host by scanning electron microscopy showed that penetration is possible both in direct and indirect ways and fungus makes a swollen and brilliant appressorium. Light microscopy of fungal extension showed that infection cells were larger than intact ones and extension of fungal hyphes were first intercellular and then intracellular. Some intracellular branches were lobed and others terminated in pointed finger like or other kinds of swelling. At the site of teliospore formation, cavity of mycelium was formed that contained both mature and immature teliospores. These young teliospores were surrounded with gelatinus sheath. Corn infection happened easily under control conditions and made an appropriate system for investigation of some aspects of pathogen interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common corn smut
  • Ustilago maydis
  • Teliospore
  • Appressorium
  • Histopathology
  • Ustilago type