ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne javanica *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

به منظور بررسی عکس‌العمل 15 رقم خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی،Meloidogyne javanica، ابتدا نماتود روی گوجه‌فرنگی رقم Rutgers خالص سازی، تکثیر و با استفاده از خصوصیات ریختی و پرایمرهای اختصاصی مورد شناسایی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در گلخانه و در خاک سترون انجام شد. در ارزیابی مقاومت ارقام گوناگون خیار به نماتود به طرق مختلف از فاکتورهای رشدی گیاه میزبان و تولیدمثل نماتود استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمایش‌های انجام شده نشان‌دهنده حساسیت تمام ارقام گلخانه‌ای استفاده شده در این بررسی نسبت به نماتود M. javanica بود و تنها دو رقم محلی اصفهان (چمبر و دستگردی) متحمل شناخته شدند. آلودگی به نماتود باعث کاهش میزان ویتامین ث، شاخص سطح برگ و عناصر کلسیم و پتاسیم شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REACTION OF SOME CUCUMBER CULTIVARS TO ROOT-KNOT NEMATODE, Meloidogyne javanica *

نویسندگان [English]

  • M. R. ABOULIPOUR 1
  • M. OLIA 2
  • A. K. FADAEE 1
  • M. KADIVAR 1
چکیده [English]

In order to study the reaction of 15 cucumber cultivars to the root-knot nematode, Meloidogyne javanica, after nematode purification on the tomato cultivar Rutgers, with the help of morphological characters and species-specific primers the nematode species was identified. Experiment was conducted on the basis of completely randomized design in the greenhouse conditions using sterile soil. In resistance assessment of different cucumber cultivars to this nematode, the growth factors of the host plants and nematode reproduction were used with different methods. Results showed that all the greenhouse cultivars used in this experiment were susceptible to M. javanica and only two local cultivars from Isfahan (Chambar and Dastgerdi) recognized as tolerant. Also the amount of vitamin C, Calcium and Potassium minerals as well as leaf area index decreased in infected plants.