مطالعه گونه‌های Cylindrocarpon همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه ذرت و کلزا در استان خوزستان *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

به منظور شناسایی و مطالعه گونه‌های Cylindrocarpon همراه با ریشه و طوقه کلزا و ذرت در استان خوزستان طی سال زراعی 1386- 1385، از مزارع کلزا و ذرت در مناطق ایذه، دزفول، شوشتر، شوش، اندیمشک و ملاثانی نمونه‌برداری به عمل آمد. در این بررسی پنج گونه از جنس سیلندروکارپن شناسایی شد که به ترتیب فراوانی شامل C. destructans(96 جدایه)، C. didymium (69 جدایه)، hederaeC. (25 جدایه)، C. obtusisporum (14 جدایه) و C. macrodidymum (3 جدایه) بودند. جداسازی گونه‌های مذکور از ذرت و کلزا برای اولین بار در دنیا انجام می‌شود. در این تحقیق از جفت آغازگرهای ITS4 & ITS5 برای شناسایی گونه‌های سیلندروکارپن استفاده شد. محصول تکثیر شده از DNA جدایه‌های سیلندروکارپن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، قطعه‌ای به وزن 560-500 جفت باز تکثیر نمود. مقایسه توالی‌های به دست آمده از گونه‌های فوق با توالی‌های موجود در بانک ژن، با استفاده از ابزار جستجویBLAST(Basic Local Alignment Search Tool)، نشان داد که تمامی توالی‌های به‌دست آمده از نمونه‌های مورد بررسی به گونه‌های سیلندروکارپن تعلق دارند. گروه‌بندی گونه‌های سیلندروکارپن با استفاده از توالی ITS مناطق ریبوزومی مطابق با طبقه‌بندی بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی ارائه شده است. این مطلب نشان می‌دهد که تعیین توالی ITS مناطق ریبوزومی یک ابزار مفید و کار‌آمد در ارزیابی رابطه فیلوژنتیکی گونه‌های جنس سیلندروکارپن است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE CYLINDROCARPON SPECIES ASSOCIATED WITH CORN AND CANOLA CROWN AND ROOT ROT IN KHUZESTAN PROVINCE *

نویسندگان [English]

  • M. MOHAMEDI 1
  • R. FAROKHI NEJAD 2
  • H. RAJABI MEMARI 2
چکیده [English]

Root and crown rot of corn and rape seed is one of the most important disease attack to these crops at various stages of their growth and cause considerable damage to these crops. For study and identification of the Cylindrocarpon  species  associated with corn and rape seed plants in Khuzestan province, this study  was conducted during growing season of 2006-2007. Samples were collected from different field in different region of Khuzestan In that study 207 isolates of Cylindrocarpon were recovered. isolates belonged to the 5 species which based on there frequency are as follow: C. destructans (96 ), C. didymum(69), C. hederae(25), ), C. obtusisporum(14), C. macrodidymum (3). This is the first report of the association of these species of Cylindrocarpon with corn and rape plants in the World. Cylindrocarpon isolates specific primers ITS4 & ITS5 were used. specific primers amplified a 500-560 bp band which is a confirmation of Cylindrocarpon  species. Comparsion of the generated sequences from the mentioned species with the avalaible sequences in the gene Bank, using Blast Browers indicated that all of the generated sequences beloneged to the  Cylindrocarpon  species. Cylindrocarpon grouping using ITS sequences was corresponding to the classification of this geneus based on morfhological characteristics. This showen that sequences determination of ribosomal its rigon is a valuable tool in the assessment of the phylogenetic relation of Cylindrocarpon  species.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Maize
  • Khuzestan
  • Cylindrocarpon
  • ITS
  • rDNA