دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، دی 1390 

مقاله کامل پژوهشی

مطالعه گونه‌های Cylindrocarpon همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه ذرت و کلزا در استان خوزستان *

صفحه 317-329

مرضیه محامدی؛ رضا فرخی نژاد؛ حمید رجبی معماری


تنوع پاتوتیپی جدایه‌های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران

صفحه 331-340

سیامک بیگی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ محمد رضوی؛ رسول زارع


معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران

صفحه 341-351

حسین عظیمی؛ مهرداد عباسی؛ لیا لون اسیپیان؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی


وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران

صفحه 353-360

شهرام نعیمی؛ وحید خسروی؛ تاکائو تسوکیبوشی


معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران

صفحه 419-434

ابراهیم پورجم؛ رمضان اصغری؛ فرزاد علی رمجی؛ رامین حیدری


جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران

صفحه 447-453

سارا محسنی چمازکتی؛ محمد علی تاجیک‌ قنبری؛ مهرداد عباسی


فنولوژی Didymella rabiei روی بقایای نخود در استان کرمانشاه

صفحه 455-462

حسن یونسی؛ داریوش صفایی؛ مهیار شیخ‌الاسلامی


گزارش کوتاه

گزارش تولید فرم جنسی Pyrenophora tritici-repentis در ایران

صفحه 475-476

حسن مؤمنی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمد رضوی


وجود گونه Bipolaris hawaiiensis همراه بذور گیاه برنج در ایران

صفحه 477-478

سمیه نظری؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ وحید خسروی