بررسی تأثیر مواد افزودنی مختلف روی ماندگاری مخمر Pichia guilliermondii در حامل‌های پودری و کارایی آنها در کنترل کپک آبی سیب

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در این مطالعه تأثیر سه ماده افزوده سوکروز، آلجینات سدیم و صمغ عربی روی پایداری سلول‌های مخمر Pichia guilliermondiiدر فرمولاسیون‌های پودری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. سلول‌های مخمر پس از تکثیر در محیط کشت ملاس نیشکر با حامل‌های پودری تالک، کائولین، سبوس گندم و سبوس برنج و مواد افزوده مختلف شامل سوکروز، صمغ عربی و سدیم آلجینات مخلوط شدند. جمعیت مخمر در 16 فرموله تهیه‌شده طی دوره شش‌ماهه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره شش ماهه نگهداری در دمای 4 درجه سانتی‌گراد، بیشترین جمعیت سلول زنده مخمر در هر گرم فرمولاسیون با تعداد1011×4/1 و 1010×5/6 به ترتیب در فرمولاسیون‌های شماره 11(سبوس گندم همراه با صمغ عربی) و 15 (سبوس گندم همراه با سوکروز) و کمترین جمعیت سلول زنده مخمر با تعداد107×6/7 سلول در فرمولاسیون شماره 2 (کائولین) دیده شد. در فرمولاسیون‌های نگهداری شده در 24 درجه سانتی‌گراد نیز بیشترین جمعیت سلول زنده مخمر با تعداد 1010×5/6 در فرمولاسیون شماره 15 مشاهده شد. در دمای 24 درجه نیز کمترین تعداد سلول زنده در فرمولاسیون شماره 2 مشاهده گردید. در بررسی اثر فرمولاسیون در کنترل بیماری کپک آبی سیب در شرایط انبار نتایجقابل قبولی حاصل شد. در بررسی کارایی فرمولاسیون‌های نگهداری‌شده در هر دو دمای 4 و24 درجه سانتی‌گراد، بیشترین کاهش مساحت لکه بیماری روی میوه سیب با کاربرد فرمولاسیون شماره 15 دارای سوکروز و سبوس گندم مشاهده شد. تحقیق حاضر نشان داد که نوع و مقدار مواد به کار رفته در فرمولاسیون باعث حفظ قدرت حیات و کارایی جدایه آنتاگونیست در طی مدت انبارداری شده و موجب حفظ شدت اثر آن در کنترل بیماری در شرایط انبار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INFLUENCE OF ADJUVANTS ON SHELF LIFE OF Pichia guilliermondii IN POWDER CARRIERS AND THEIR EFFICACY CONTROL BLUE MOLD OF APPLE *

نویسندگان [English]

  • L. MOKHTARNEJAD 1
  • H. R. ETEBARIAN 2
  • M. R. FAZELI 2
  • M. R. KHOSHAYAND 2
چکیده [English]

In this study the efficacy of sucrose, sodium alginate and Gum arabic as adjuvants on yeast cells (Pichia guilliermondii) viability in powder formulations was determined. Yeasts, grown on a sugarcane molasses-based medium, were combined with talc, kaolin, wheat bran or rice bran carriers and three adjuvants (sucrose, sodium alginate, Gum arabic) and the viability of yeast in 16 formulations was determined over a six month periods. Formulation no. 11, containing wheat bran with sucrose, and formulation no. 15, containing wheat bran with sucrose had significantly higher viable yeast cells content over a six months storage period in 4. Formulation no. 2, containing kaolin had a significantly lowest viable yeast cell. In 24˚C, formulation no. 15 had significantly highest viable yeast cells and formulation no. 2 had significantly lowest viable yeast cells content over a six months storage period. These formulations were tested against Penicillium expansumapple, the blue mold pathogen and all formulations effectively controlled the disease. Formulation no. 15, containing wheat bran and sucrose were the best formulation in controlling blue mold of apple.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formulation
  • Penicillium expansum
  • Carriers
  • biological control