اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول و داکسی نیوالنول Fusarium graminearum بر

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

اسانسها علاوه بر خاصیت ضد میکروبی دارای خواص ضد تولید توکسین نیز می باشند . گیاه آویشن شیرازی با نام علمی نیزگیاهی است علفی که در اکثر Satureja hortensis در ایران انتشار نسبتًا وسیعی دارد. گیاه مرزه نیز با نام علمی Zataria multiflora مناطق ایران می روید، تیمول و کارواکرول نیز از اجز ای اصلی اسانسهای گیاهان فوق هستند. اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه ، و و PDA به روش اختلاط غلظتهای مختلف آنها با محیطهای کشت Fusarium graminearum مواد تیمول و کارواکرول بر رشد ده جدایه و اندازهگیری میزان رشد هیف تیمارها در محیط نیمه جامد و وزن خشک توده میسلیومی در محیط مایع و مقایسه آنها با شاهد PDB آزمایش محاسبه گردید . اثر مواد نام برده بر م یزان داکسی نیوالنول تولید شده توسط جدایه های مذکور، با اندازه گیری میزان داکسی نیوالنول محاسبه + IAC HPLC حاوی غلظتهای مختلف مواد فوق و مقایسه آنها با شاهد عاری از مواد فوق با روش PDB تولید شده در محیط شد. نتایج این بررسی نشان داد که اسانسها و مواد مذک ور دارای فعالیت قارچ ایستایی و بازدارندگی از تولید داکسی نیوالنول هستند . به ترتیب برای اسانس ها ی آویشن PDA غلظت لازم برای بازداری کامل از رشد جدایه های مورد استفاده در یکصد میلی لیتر محیط کشت ۳۱ میکرولیتر و برای مواد تیمول و کارواکرول ۷۰ و ۱۵ میکرولیتر برآورد گردید. غلظت مذکور در محیط مایع / شیرازی و مرزه برابر ۱۶ و ۵ برای آویشن شیرازی و مرزه به ترتیب ۱۶ و ۳۰ و برای تیمول و کارواکرول به ترتیب ۷۰ و ۲۰ میکرولیتر بود . بیشترین و کمترین PDB کاهش وزن خشک میسلیوم در محیط کشت مایع حاوی اسانس ها و مواد مؤثره فوق الذکر به ترتیب مربوط به جدایه های شماره ۶ و ۵۰ ۹۵ و ،۸۹/۱ ، بود. میزان داکسی نیوالنول تولید شده در محیط مایع حاوی تیمارهای آویشن شیرازی، مرزه، تیمول و کارواکرول به ترتیب ۸۴ ۸۶ درصد نسبت به شاهد بدون اسانس کاهش یافت . همچنین در هر میلی گرم ماده خشک میسلیوم در ش اهد و تیمارهای تیمول، /۶ ۹۴ نانوگرم داکسی نیوالنول ردیابی گردید، که این نتایج گویای تأثیر / ۹۲ و ۲ /۶ ،۲۷/۵ ،۱۷/۹ ،۳۵۳/ کارواکرول، آویشن و مرزه به ترتیب ۹ مستقیم اسانسها و مواد مؤثر مورد مصرف بر ساختار داکسی نیوالنول بود . علاوه بر این، مواد مذکور به سبب دارا بود ن ویژگی قارچ ایستایی با بازداری از رشد قارچ به طور غیر مستقیم نیز بر کاهش تولید داکسی نیوالنول مؤثر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF Zataria multiflora AND Satureja hortensis ESSENTIAL OILS, THYMOL AND CARVACROL ON GROWTH OF Fusarium gramineum ISOLATES AND DEOXYNIVALENOL PRODUCTION*

نویسندگان [English]

  • A. LAHOOJI 1
  • M. MIRABOLFATHY 2
  • R. KARAMI-OSBOO 1
چکیده [English]

The effects of Zataria multiflora and Satureja hortensis essential oils, and thymol and carvacrol which are two main components of these essential oils were assayed on growth of 10 Fusarium graminearum isolates and reduction of deoxynivalenol production in PDA and PDB media. The results of this study showed that the essential oils and their main components had inhibitory activities against the isolates of this fungus and decreased deoxynivalenol production of Fusarium graminearum isolates. The minimum concentration of Zataria multiflora and Satureja hortensis and thymol and carvacrol for complete growth of Fusarium graminearum isolates in PDA media were 16, 31.5, 70 .and 15 μl/100ml respectively. The minimum concentration of Zataria multiflora and Satureja hortensis and thymol and carvacrol for complete growth inhibition of Fusarium graminearum isolates in PDB media were 16, 30, 70 and 20 μl/100ml, respectively. The lowest and highest dry weight of mycelia were obtained from No. 6 and No. 50 isolates respectively. Zataria multiflora and Satureja hortensis essential oils, and thymol and carvacrol decreased deoxynivalenol production of Fusarium graminearum isolated 84, 89.1, 95 and 86.6 % compared with the control treatment without any essential oil and effective compounds. Also in each milligram of dried mycelia in control, thymol, carvacrol, Zataria multiflora and Satureja hortensis essential oil's treatments 353.9, 17.9, 27.5, 92.6 and 94.2 ng g -1 deoxynivalenol was respectively detected. These results showed the direct effect of essential oils and their effective compounds on deoxynivalenol structure. Further more these compounds reduced deoxynivalenol production indirectly regards to their inhibition effects on the growth of Fusarium graminearum isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oils
  • Zataria multiflora
  • Satureja hortensis
  • Thymol
  • Carvacrol inhibitory effects
  • Fusarium graminearum
  • Deoxynivalenol