دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، دی 1389 

مقاله کامل پژوهشی

Cryphonectria parasitica گروههای سازگار رویشی در جمعیتهای قارچ عامل سوختگی شاهبلوط در استان گیلان*

صفحه 1-10

شقایق مهدی نژاد مقدم؛ سید اکبر خداپرست؛ محمدجعفر فارسی


گزارش چند گونه نماتود آزاد زی از استا نهای آذربایجان شرقی و گلستان

صفحه 71-80

شلاله مصلحی؛ غلامرضا نیکنام؛ مجید پدرام؛ ابراهیم زاهدی