لزوم ارزیابی مقاومت اندام‌های مختلف گردو به منظور انتخاب ارقام مقاوم به بلایت باکتریایی *

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

کاشت ارقام مقاوم یکی از مهم‌ترین روش‌های کنترل بیماری بلایت باکتریایی گردو با عامل Xanthomonas arboricola pv. juglandis است. با توجه به حساسیت کلیه بافت های سبز درخت گردو به بیماری بلایت، هدف از این تحقیق بررسی میزان مقاومت نسبی اندام‌های برگ، میوه نارس و میوه رسیده ارقام جدید داخلی جمال و دماوند، ژنوتیپ برتر داخلی Z67 و ارقام تجاری Pedro, Serr, Chandler, Franquette, Hartley به منظور تعیین روش مناسب در ارزیابی مقاومت به این بیماری بود. جدایه‌های باکتری عامل از میوه‌های آلوده باغات قزوین، کرج، زنجان و ارومیه جداسازی شده و پس از شناسایی، مخلوط چهار جدایه به عنوان مایه تلقیح به کار برده شد. نها‌ل‌های پیوندی ارقام در سن یک سالگی مورد ارزیابی مقاومت برگ در شرایط گلخانه قرار گرفتند. مقاومت میوه‌های نارس در شرایط آزمایشگاه و میوه‌های رسیده در شرایط باغ ارزیابی شد. بر اساس نتایج، میزان مقاومت اندام‌های مختلف در ارقام مختلف متفاوت بود (01/0 P). با توجه به عدم هم‌بستگی بین میزان مقاومت برگ و میوه، تعیین میزان حساسیت هر دو اندام در ارزیابی مقاومت ارقام گردو به بیماری بلایت ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NECESSITY OF EVALUATION OF DIFFERENT WALNUT ORGANS FOR SELECTION OF BLIGHT RESISTANT CULTIVARS*

نویسندگان [English]

  • L. SILSEPUR 1
  • M. KESHAVARZI 2
  • D. HASSANI 1
  • M. HASHEMI 1
چکیده [English]

Planting walnut cultivars resistant to blight caused by Xanthomonas arboricola pv. juglandis is one of the most significant management methods. Considering susceptibility of all walnut green organs to this disease, the aim of this research was to evaluate the relative susceptibility of leaf, unripe and ripe organs of Jamal, Damavand and Z76 local cultivars and Pedro, Serr, Chandler, Franquette and Hartley commercial cultivars to blight in order to establish a suitable evaluation procedure. The causal agent was isolated from blighted fruit samples collected from Qazvin, Zanjan, Orumie and Karaj orchards and after identification, mixture of four isolates was used as inoculum. One-year-old grafted seedlings were evaluated for leaf susceptibility in glasshouse condition. Ripe and unripen fruits were examined in orchard and laboratory, respectively. Based on the result, the resistance of different organs was different in various cultivars. Owing to the lack of any correlation between fruit and leaf susceptibilities, evaluation of both organs in resistance evaluations is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut
  • Xanthomonas arboricola pv. juglandis
  • Blight
  • resistance