دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1389 
اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum *

صفحه 293-308

حدیث یوسفی؛ نوازاله صاحبانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ لیلا فراورده؛ وحید مهدوی


ریخت شناسی و بیماری‌زایی Uromyces viciae – fabae عامل زنگ باقلا

صفحه 309-317

وحید کشاورز توحید؛ سیدعلی موسوی جرف؛ واهه میناسیان؛ محمد ترابی


خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران

صفحه 101-105

علی پاک نیت؛ سیدعلی اکبر بهجت‌نیا؛ سارا خوارزمی؛ مریم شهبازی؛ کرامت اله ایزدپناه


مقاله کوتاه پژوهشی

لزوم ارزیابی مقاومت اندام‌های مختلف گردو به منظور انتخاب ارقام مقاوم به بلایت باکتریایی *

صفحه 325-329

لیدا سیلسپور؛ منصوره کشاورزی؛ داراب حسنی؛ مجید هاشمی