ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی، الگوی پروتئین‌های سلولی و الگوی ژنتیکی حاصل از rep-PCR در جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری نوار قرمز نیشکر با جدایه‌های عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار، جدایه‌های عامل بلایت باکتریایی گندم و جدایه مولد بیماری لکه زاویه‌ای ختمی مورد بررسی قرار گرفت. همه جدایه‌های P. s. pv. syringae  خصوصیات بیوشیمیایی مشابهی داشتند. از نظر هیدرولیز توئین 80، تولید لوان از سوکروز و تولید سیرینگومایسین میان جدایه‌های P. s. pv. syringae  عامل نوار قرمز نیشکر تنوع وجود داشت. مقایسه الگوی پروتئین‌های سلولی جدایه‌ها مشخص نمود که جدایه‌های P. s. pv. syringae  عامل نوار قرمز نیشکر شباهت بسیار بالایی به هم داشته و در چندین باند پروتئینی با دیگر جدایه‌های P. s. pv. syringae  تفاوت دارند. الگوی پروتئینی جدایه‌های عامل شانکر درختان میوه هسته‌دار و جدایه‌های عامل بلایت گندم  بسیار مشابه و غیر قابل تفکیک بودند. تنوع درون جدایه‌های مختلف P. s. pv. syringae  براساس اثر انگشت ژنتیکی حاصل از rep-PCR با استفاده از آغازگرهای BOX A1R ، ERIC1R و  ERIC2قابل ملاحظه بود. بررسی حاضر نشان داد که از نظر ژنتیکی جدایه‌های P. s. pv. syringae  عامل بیماری نوار قرمز نیشکر در مقایسه با جدایه‌های عامل شانکر درختان میوه هسته‌دار٬ بلایت باکتریایی گندم و لکه زاویه‌ای ختمی گروه جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PHENOTYPIC AND GENOTYPIC RELATEDNESS AMONG PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SYRINGAE STRAINS ISOLATED FROM SUGARCANE, STONE FRUITS AND WHEAT

نویسندگان [English]

  • M. MOSIVAND 1
  • H. RAHIMIAN 2
  • M. SHAMS-BAKHSH 1
چکیده [English]

The phenotypic characteristics, electrophoretic pattern of cell proteins and rep- PCR generated DNA fingerprints of Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) strains causing sugarcane red streak disease were compared with those inciting canker on stone fruit trees, blight of wheat and leaf spot in sleepy mallow. The Pss strains from sugarcane were very similar in phenotypic characteristics but varied in the rate or level of formation of levan, syringomycin and in hydrolysis of Tween 80. The electrophoretic pattern of cell proteins of the strains causing red streak were similar although not identical to each other but differed markedly from those of the other groups. The protein patterns of the strains from stone fruits and wheat were indistinguishable. The groups of strains were best differentiated by their rep-PCR fingerprintins. The ERIC- and BOX-PCR fingerprints of the strains from sugarcane were distinct from those of the other groups. The results indicate that the Pss strains isolated from sugarcane with red streak symptom constitute a group genotypically distinct from those inciting canker on stone fruit trees, blight of wheat and leaf spot on sleepy mallow plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • red streak
  • rep-PCR
  • Iran
  • Canker
  • and blight