دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، دی 1388 
ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس

صفحه 45-58

سید علی اکبر باقریان؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا


اولین گزارش سیاهک Viola در اثر قارچ Urocystis violae در ایران.

صفحه 97-98

مریم دنیادوست چلان؛ مهرداد عباسی