ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل‌های ارسباران و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری نو‌ظهور پوسیدگی ذغالی بلوط به عنوان یک تهدید جدی جنگل‌های بلوط در ایران مطرح و گونه Biscogniauxia mediterranea به عنوان عامل بیماری در جنگل‌های منطقه زاگرس معرفی شده است. با این وجود اطلاعاتی در زمینه وقوع این بیماری در جنگل‌های منطقه ارسباران در دسترس نمی‌باشد. تحقیق حاضر با هدف رد‌یابی عامل بیماری در جنگل‌های بلوط منطقه ارسباران صورت پذیرفت. برای این منظور از تنه و شاخه درختان بلوط دارای علایم سرخشکیدگی و زوال و همچنین درختان سالم بلوط در جنگل‌های منطقه حاتم بیگ مشگین شهر و منطقه کلیبر در طول فصل رشد سال 1393 نمونه برداری شد. در مجموع 14 جدایه متعلق به جنس Biscogniauxia از درختان بلوط بیمار و سالم جداسازی گردید. هویت این جدایه‌ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی از قبل طراحی شده وهمچنین داده‌های توالی ناحیهITS-rDNA، گونه B. mediterranea تعیین گردید. روی محیط کشت عصاره مالت آگار در شرایط آزمایشگاهی ساختارهای غیر جنسی قارچ تشکیل شد. ساختارهای جنسی این گونه در شرایط طبیعی مشاهده نگردید و تلاش‌های انجام گرفته برای القاء مرحله جنسی این گونه در شرایط آزمایشگاه ناموفق بود. ارزیابی بیماری‌زایی جدایه‌های این گونه روی نهال‌های دو ساله بلوط سیاه ( Quercus macranthera) در شرایط گلخانه نشان داد که تمامی جدایه‌ها روی این گونه از قدرت بیماری‌زایی برخوردار می‌باشند. تحقیق حاضر اولین مطالعه در زمینه ردیابی بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط و شناسایی عامل بیماری درجنگل‌های ارسباران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Biscogniauxia mediterranea, the causal agent of charcoal rot disease on oak trees in Arasbaran forests and evaluation of its pathogenicity on oak under glasshouse conditions

نویسندگان [English]

  • S. Ghasemi-Esfahlan 1
  • M. Arzanlou 2
  • A. Babai-Ahari 1
چکیده [English]

The new emergining charcol rot disease of oak is a seirous threat for oak forestes in Iran. Biscogniauxia mediterranea has been determind as the cause of charcoal rot disease on oak, in Zagros region. However, there is no data available on the incidence of this disease in Arasbaran forests. With this research, we aimed to detect the causal agent of charcoal disease in the Hatam-Baig and Kaleibar regions in Arasbaran forests, Iran. Towards this aim, samples were collected from truck and branches of oak trees with dieback and decline symptoms as well as healthy oak trees in the region during June and September 2014. In total 14 isolates belonging to the genus Biscogniauxia were recovered from symptomatic and healthy oak trees. The isolates were identified as B. mediterranea using previously designed species-specific primer set for the ITS-rDNA region. Asexual morph of the species was developed on MEA culture medium. Sexual structures were not observed under natural conditions and efforts made to induce the sexual structures of the species in laboratory conditions were unsuccessful. The results of pathogenicity assay on two-years oak trees (Quercus macranthera), revealed that all of the isolates tested in this study were pathogenic under greenhouse conditions. This is first report on the detection of charcoal rot disease of oak trees and identification of the causal agent in Arasbaran forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decline
  • Molecular detection
  • Quercus macranthera
  • Specific primer
  • Xylariaceae