دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، شهریور 1395 

مقاله کامل پژوهشی

واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

صفحه 147-159

مجید جعفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی


نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز

صفحه 183-198

فاطمه کریمی؛ محمد عبدالهی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب‌الله چاره‌گانی


مقاله کوتاه پژوهشی

واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. meloni*

صفحه 289-294

حمیده پاسندی؛ ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی