تعیین پاتوتیپ‏ و خصوصیات مولکولی تعدادی از جمعیت‌های ایرانی نماتد سیستی سیب‏زمینی (Globodera rostochiensis) و تأثیر ارقام مقاوم و حساس بر تفریخ تخم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

نماتد سیستی سیب‏زمینی،Globodera rostochiensis  در سال 1387 از مزارع سیب‏زمینی شهرستان بهار در استان همدان گزارش شد. جهت تعیین پاتوتیپ G. rostochiensis، تعداد ده جمعیت‌ از مزارع آلوده سیب‏زمینی در منطقه بهار جمع‌آوری شد. شناسایی گونه بر اساس خصوصیات ریخت‏شناسی و ریخت‏سنجی لاروهای سن دوم و سیست‏ها و با استفاده از آغازگر اختصاصی گونه و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ناحیه D2-D3 از ژن زیر واحد بزرگ ریبوزومی RNA صورت گرفت. به منظور تعیین پاتوتیپ نماتد، چهار رقم سیب‏زمینی شامل دزیره، مارفونا، اگریا و سانته با جمعیت اولیه 1 ± 6 تخم و لارو در گرم خاک مایه‏زنی و در شرایط اتاقک رشد با دمای 18 تا 22 درجه سانتی‏گراد به مدت سه ماه نگهداری شدند. بر اساس نتایج ارزیابی مقاومت و حساسیت نسبی ارقام مورد آزمایش، پاتوتیپ نماتد سیستی سیب‏زمینی در منطقه بهار استان همدان پاتوتیپ Ro1 تشخیص داده شد. ناحیه D2-D3 از ژن 28S-rRNA در تعداد هشت جمعیت تکثیر و تعیین توالی شد. توالی‏های به دست آمده با ترادف‏های نوکلئوتیدی جدایه‌های موجود در بانک جهانی ژن (GenBank) مقایسه و درخت تبارزایی ترسیم گردید. تأثیر ارقام حساس مارفونا و دزیره و ارقام مقاوم اگریا و سانته نسبت به پاتوتیپ RO1 بر میزان تفریخ تخم نماتد سیستی سیب‏زمینی بعد از سه ماه نشان داد که از نظر آماری تفاوت معنی‌‌داری بین ارقام از نظر میزان تفریخ تخم و خروج لارو سن دوم از سیست در اکثر آزمایش‌ها وجود ندارد و کلیه ارقام از این نظر در یک گروه آماری قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathotype and molecular characteristics of some Iranian potato cyst nematode populations, Globodera rostochiensis and impact of the resistant and susceptible potato cultivars on egg hatching*

نویسندگان [English]

  • S. Rahbari 1
  • Z. Tanha Maafi 2
  • A. Eskandari 1
  • M. Gitty 1
چکیده [English]

Potato cyst nematode, Globodera rostochiensis was reported from potato fields of Bahar County in Hamadan Province in 2008. In order to determine the pathotype of potato cyst nematode, ten populations of potato cyst nematode were collected from different potato fields in Bahar regions. Species identification was based on the morphological and morphometric characters of second stage juveniles and cysts, and by using species-specific primers and nucleotide sequences of the D2-D3 expansion segments of the 28S rRNA gene. Four potato cultivars viz Désirée, Marfona, Sante and Agria were used for pathotype determination, in pot experiments. The plants were treated by 6 ± 1 eggs and second stage juveniles and maintained in growth chambers at 18-22°C for three months. Based on the results of resistance assessment and relative susceptibility of the tested cultivars the pathotype of the populations was determined as Ro1. The obtained sequences were compared through BLAST search from the NCBI and the phylogenic tree was depicted. The impact of susceptible cultivars Marfona, Désirée, resistant cultivars sante, and Agria on egg hatching indicated that there is no significant difference among the cultivars in most pot experiments and all the cultivars were placed in the same statistical groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamadan
  • Potato
  • Globodera rostochiensis، 28S rDNA