ارتباط بین غلظت عناصر غذایی با اختلالات کلسیمی در ارقام سیب رد دلیشز و گلدن دلیشز

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

جهت بررسی علل بروز و توسعه لکه روی میوه، در دو منطقه سمیرم و پادنا، از درختان رد دلیشز و گلدن دلیشز نمونه‌برداری تصادفی انجام گرفت. سپس غلظت عناصر (کلسیم، پتاسیم، منیزیم و نیتروژن) در یک نمونه مرکب از هر باغ تعیین و در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل تجزیه‏ و تحلیل گردید. نتایج نشان‏ داد که در میوه‏های دارای علائم در رقم رد دلیشز کمبود کلسیم و در میوه‏های رقم گلدن دلیشز هر دو حالت کمبود و بیش‏بود کلسیم وجود داشت. با توجه به تغییرات نامنظم در نمونه‏برداری‏ها، سه مقایسه متعامد (شامل گروه‏های تیماری ارقام، مناطق و بروز علائم) انجام گردید. نتایج نشان داد رقم رد دلیشز نسبت به رقم گلدن دلیشز از حساسیت بیش‏تری برخوردار و منطقه پادنا برای بروز اختلالات کلسیمی نسبت به منطقه سمیرم مساعدتر است. همچنین تیمارهای دارای علائم در مقابل تیمارهای فاقد علائم اختلاف معنی‏دار برای نسبت‏های K+/Ca2+، (K++Mg2+)/Ca2+ و (N+K++Mg2+)/Ca2+ را نشان ‏داد که بیانگر رابطه منفی بین اختلالات کلسیمی با مقدار پتاسیم و نسبت K+/Ca2+ و رابطه مثبت با مقدار کلسیم موجود در میوه است. این پژوهش نشان داد که در باغ‏های سیب منطقه سمیرم علائم مربوط به اختلالات ناشی از کلسیم به‏علت تغییرات آب‏و‏هوایی و استفاده بیش از حد بعضی عناصر معدنی رخ می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interrelation between mineral nutrients and calcium disorders in apple Red Delicious and Golden Delicious cultivars

نویسندگان [English]

  • A. Heidarian 1
  • M.R. Nematollahi 2
چکیده [English]

To investigate the causes of the spot disorders on fruits, random sampling was performed on trees of Red Delicious and Golden Delicious in two regions of Semirom and Padena, Iran. Concentration of minerals (calcium, potassium, magnesium and nitrogen) were determined in a compound sample for each garden and analyzed in an unbalanced complete randomized design. Results showed that fruits with symptoms for Red Delicious have only calcium deficiency, while for Golden Delicious both deficiency and excess calcium had found. Regarding erratic changes in the samplings, three orthogonal contrasts (including treatment groups: cultivars, regions and symptoms presence) were evaluated. The results showed that Red Delicious cultivar is more susceptible than Golden Delicious and Padena region is more favorable for occurrence of calcium disorders than Semirom region. Orthogonal contrasts between treatments with and without symptoms, showed significant differences for ratios of K+/Ca2+, (K++Mg2+)/Ca2+ and (N+K++Mg2+)/Ca2+. Therefore, the disorder has negative relation with potassium content and K+/Ca2+ ratio and positive relation with calcium content in the fruit. The research showed that occurance of calcium disorders in apple orchards of Semirom region were related to wheather changes and overuse of some minerals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deficiency
  • bitter pit
  • mineral
  • Disorder