ردیابی و شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم مزارع صیفی‌جات در غرب و شمال‌غرب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در این مطالعه، ردیابی و شناسایی ویروس‌های مهم میزبان‌های صیفی‌ در غرب و شمال غرب ایران طی سال‌های 1392 و 1393 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، تعداد 100 نمونه برگی از میزبان‌های مختلف که مشکوک به آلودگی با ویروس‌های موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV)، موزاییک پیسک سبز خیار (Cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV)، موزاییک هندوانه (Watermelon mosaic virus, WMV) و موزاییک زرد کدو (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) بودند، جمع‌آوری و آلودگی نمونه‌ها با روش RT-PCR و استفاده از آغازگرهای اختصاصی هر ویروس تعیین شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان آلودگی مربوط به CMV (46%)، سپس ZYMV (35%)، WMV (26%) و CGMMV (8%) در نمونه‌های جمع‌آوری شده بودند. در کل، 63%، 50%، 40%، 90%، 75% و 80% به ترتیب از میزبان‌های لوبیا سبز، خیار، بادمجان، کدو، گوجه‌فرنگی و هندوانه حداقل به یک ویروس آلوده بودند. CMV، ZYMV و WMV در اکثر مناطق نمونه‌برداری ردیابی شدند، در حالی‌که CGMMV محدود به شمال‌غرب کشور بود. آلودگی‌های مخلوط دوتایی در 30 نمونه و سه‌تایی در 8 نمونه از نمونه‌های مورد بررسی ردیابی شدند. آنالیز برش آنزیمی MspI روی 13 قطعه تکثیر شده در PCR با آغازگرهای اختصاصی ژن پروتئین پوششی CMV، حاکی از به دست آمدن پروفایل اختصاصی توصیف شده برای زیرگروه یک این ویروس (قطعات حدود 532 و 335 جفت باز) برای اغلب جدایه‌ها بود. بر اساس منابع موجود، این اولین گزارش از ردیابی ZYMV و WMV از هندوانه، گوجه‌فرنگی، بادمجان و لوبیاسبز از غرب و شمال‌غرب و اولین گزارش ZYMV از لوبیا سبز از ایران می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and identification of four vegetable fruit viruses in west and northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • K. Mohammadi 1
  • M. Hajizadeh 2
  • D. Koolivand 1
چکیده [English]

Field surveys were conducted to detect the incidence of viruses in major vegetable fruit growing areas in west and northwest of Iran. A total of 100 leaf samples from various vegetable fruit crops were analyzed for Cucumber mosaic virus (CMV), Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV), Watermelon mosaic virus (WMV) and Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) by RT-PCR using specific primers for each virus. Among the collected samples, the highest incidence was for CMV (46%), followed by ZYMV (35%), WMV (26%) and CGMMV (8%). Overall, 63.3%, 50%, 40%, 90%, 75% and 80% of green bean, cucumber, eggplant, squash, tomato and watermelon samples, respectively, were positive for at least one virus. CMV, ZYMV and WMV were identified in most regions, whereas CGMMV was found only in East Azerbaijan province. Mixed infections of two and three viruses in various combinations were detected in 30 and 8 samples, respectively. Restriction analysis with MspI (HpaII) on 13 PCR products of CMV coat protein revealed a previously described CMV subgroup I (S-I) specific profile (537 and 335 bp fragments) for the isolates. To the best of our knowledge, this is the first report of WMV and ZYMV from watermelon, tomato, eggplant and green bean in the West and Northwest regions of Iran and first report of ZYMV infecting green bean (Phaseolus vulgaris L.) in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetable viruses
  • Mixed infection
  • RT-PCR