واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. meloni*

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویبسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه‌های مختلف  Phytophthora  از بیماری‌های مهم محصولات کشاورز ی در ایران می‌باشد.P. melonis و P. capcisi از ایران از کدوییانگزارش شده است امااهمیت P.melonis نسبت به P. capcisi  در کدوییان در ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .در این پژوهش بیماریزایی P. capcisi روی کدوییان با P. melonis مقایسه گردید.گیاهان دو ماهه ارقام و گونه‌های مختلف گدوییان با جدایه‌های دو گونه فوق روی ورمیکولیت با عصاره دانه شاهدانه تگثیر گردید و در شرایط گلخانه مایه زنی گردید.عکس العمل ارقام مدت دو ماه پس از مایه زنی ضمن پایش زیوسپورها در زهاب گلدانها  مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش بیماری‌زایی P. capsici روی کدوییان با P. melonis مقایسه شد. نتایج نشان داد که از 36 رقم کدوییان مایه‌زنی شده، طالبی وخربزه حساسیت بیشتری به P. melonis داشتند ولی واکنش ارقام  به P.capsici  متفاوت بود. کدو حلوایی به هر دو گونه مقاوم بود. کدو خورشی و هندوانه حساسیت بیشتری به P. capsici تا بهP.melonis  داشتند. تصور میرود که فراوانی جدا سازی بیشتر P. melonis از طالبی و خربزه به علت گسترش کمتر گونه P.capsiciتا مقاومت آنها به دو بیمار گر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differential reaction of cucurbits to Phytophthora capsici and P. melonis under green house conditions*

نویسندگان [English]

  • H. Pasandi 1
  • Z. Banihashemi 2
چکیده [English]

Phytophthora root and crown rot caused by various species  Phytophthora are the major threat to agricultural crops in Iran. Phytophthora melonis  and P. capsici are reported on cucurbits in Iran but major species in cucurbits considered to be P.melonis  and the importance of P.capsici in cucurbits has not been much investigated. In the present study the reactions of different cucurbits were compared to both species under greenhouse conditions. Two months old of 36 cucurbit species and cultivars were inoculated with vermiculite hempseed extract inoculums. The  production of zoospore in drained water and reactions of cultivars were monitored during two months after inoculation. The results showed that cantaloupe and long melon were more susceptible to P. melonis and reacted differently to P.capsici. Pumpkin was resistant to both species but squash and water melon were more susceptible to P.capsici than P. melonis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • longmelon
  • cantaloupe
  • Pumpkin
  • watermelon
  • root rot