اولین گزارش از وقوع ویروس موزاییک خفیف فلفل در آلودگی مخلوط با ویروس روگوز قهوه‌ای گوجه‌فرنگی روی فلفل در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه شیراز

2 بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استادیار بیماری شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور، تهران

4 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی شیراز

چکیده

ویروس موزاییک خفیف فلفل (Pepper mild mottle virus, PMMoV)، یک بیمارگر مهم فلفل و بعضی گونه‌های تیره سولاناسه است که خسارات عمده‌ای را به این محصولات در سرتاسر نواحی معتدله تا گرمسیری وارد نموده است (Peng et al. 2015). عامل بیماری، ویروس موزاییک خفیف فلفل از جنس Tobamovirus و خانواده Virgaviridae است (Colson et al. 2010). آلودگی مخلوط این ویروس با توباموویروس‌های دیگر از جمله ویروس چروکیدگی قهوه‌ای گوجه‌فرنگی (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) ممکن است منجربه افزایش علایم بیماری و شدت بیماری روی گوجه‌فرنگی -شود(Lu et al. 2012). این ویروس اغلب علائم خفیفی را در برگ‌های فلفل آلوده ایجاد می‌کند، این علائم معمولا به صورت موزائیک و نکروز خفیف ایجاد می شود. اما در برخی از واریته‌ها علائم در برگ ممکن است وجود نداشته باشد. به‌منظور بررسی سبب‌شناسی بیماری موزائیک فلفل ، گلخانه‌هایی در مناطق مختلف استان‌ اصفهان در تابستان و پائیز 1400 مورد بازدید قرار گرفتند. از بوته‌های فلفل دارای علائم موزائیک و بدشکلی میوه، موزائیک و نکروز برگ‌هاو همچنین از تدادی بوته‌های با علائم شدید بیماری شامل نکروز میوه، نمونه‌برداری انجام گرفت. آر ان ای کل از بافت برگ‌ها و میوه‌های جمع‌آوری شده با ترکیب ترایزول استخراج و در واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز رونویسی معکوس (RT-PCR) بکار رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of mild pepper mild mottle virus in mixed infection with Tomato brown rugose fruit virus from pepper in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • mehrdad salehzadeh 1
  • Alireza Afsharifar 2
  • saeedeh dehghanpour farashah 3
  • مسعود rezaei 4
1 PhD Student of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Shiraz University
2 Professor, Plant Virology Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant professor of plant pathology, Department of Agriculture, Payame Noor University, Thehran, Iran.
4 PhD Student of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

Pepper mild mottle virus (PMMoV) is a serious disease in pepper and some other plant species in the Solanaceae family, with significant damage to these crops throughout the temperate to tropical regions (Colson et al. 2010). The causative agent of the Pepper mild mottle disease single-stranded RNA virus belong to the Tobamovirus genous, family Virgaviridae, that induce (Peng et al. 2015). Mixed infection of plant viruses is a common feature in nature which may lead to more severe symptoms than their single infection. During a survey conducted in the fall and summer of 1400, capcicum plant samples showing symptoms of mild mosaic symptoms on leaves and fruit blistering and necrosis, were collected from a number of greenhouses in Isfahan. PMMoV with an another tobamovirus, Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), may cause more severe symptoms on pepper or tomato plants (Lu et al. 2012). Total RNA was extracted from collected leaves and fruits tissues by using a TRIzol reagent (Sinaclone) and subjected to reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) assay using a PMMoV specific primer pair PMMoVCP / a and PMMoVCP / s (Peng et al. 2015) a 500 bp DNA fragment was amplified from affected pepeer plants. Furthermore, To assess the presence of other viruses in mixed-infection with PPMoV, in plant samples showing severe symptoms, the extracted total RNA was used in an RT-PCR using four primer pairs including: a degenerate primer pair of potiviruses Nib1 / Nib3R (Riechmann et al. 2015);

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pepper
  • Pepper mottle mosaic virus
  • Tomato brown rugose fruit virus
  • Mixed infection
Anfoka G. H. Abhary M. & Nakhla M. K. 2005. Molecular identification of species of the Tomato  yellow leaf curl virus complex in Jordan. Journal of Plant Pathology, 65-70.
Colson P. Richet H. Desnues C. Balique F. Moal V. Grob J. J. & Raoult D. 2010. Pepper mild mottle virus, a plant virus associated with specific immune responses, fever, abdominal pains, and pruritus in humans. PloS one. 5(4) e10041.
Lu J. Du Z. X. Kong J. Chen L. N. Qiu Y. H. Li G. F. & Zhu S. F. 2012. Transcriptome analysis of Nicotiana tabacum infected by Cucumber mosaic virus during systemic symptom development.
Peng J. Shi B. Zheng H. Lu Y. Lin L. Jiang T. & Yan F. 2015. Detection of pepper mild mottle virus in pepper sauce in China. Archives of virology. 160(8), 2079-2082.
Riechmann J .L. Cervera M. T. and Garcia A. 1995. Processing of the plum pox virus polyprotein at the Рэ -6к1 junction is not required for virus viability. Journal of General virology . 76:951 -956 .
Yan  Z. Y. Zhao, M .S. Liu. L. Z. Yang, G. L. Chao, G. E. N. G. Yanping, T. I. A. N. & LI, X. D. 2021. Biological and molecular characterization of tomato brown rugose fruit virus and development of quadruplex RT-PCR detection. Journal of Integrative Agriculture. 20(7), 1871-1879.