گزارش بیماری گال طوقه یونجه با عامل Physoderma alfalfae از استان کرمانشاه

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده

در بررسی مزارع یونجه شهرستان صحنه استان کرمانشاه علایم نوعی بیماری به صورت گال هایی با اندازه های متغیر در قسمت طوقه بوته ها مشاهده گردید که سبب کاهش رشد شدید در مزارع شده بود. اندازه گال ها از چند میلی متر تا چند سانتی متر متغیر بود و تنها در قسمت طوقه مشاهده گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه و بررسی‌های میکروسکوپی گونه ای قارچ با مشخصات قارچ

Syn: Urophlyctis alfalfae (Pat & Lagerh.) Physoderma alfalfae (Pat & Lagerh.) Karling , با داشتن محفظه های حاوی اسپورهای استراحتی فراوان و اندام های فرفره ای که از ویژگی های بارز عامل بیماری گال طوقه یونجه است مشاهده گردید (شکل 1). اسپورهای استراحتی دارای یک قسمت فرورفته و اندازه آنها در قطر بزرگتر 55-40 میکرومتر و در قطر کوچک تر 35-5/22 میکرومتر بود. بر اساس رده بندی هیبت و همکاران(2007) این گونه در شاخه بلاستوکلادیومیکوتا، رده بلاستوکلادیومیست و راسته بلاستوکلادیال قرار می گیرد (Hibett et al., 2007). قارچ عامل بیماری اولین بار توسط وینوبورژن و همکاران در سال 1970 از کرج و بر روی یونجه گزارش شده است (Viennot-Bourgin et al., 1970) اما پس از آن گزارش دیگری از وجود این قارچ در ایران به ثبت نرسیده است. با توجه به خسارت بالای بیماری‌ در مزارعی که مورد نمونه‌برداری قرار گرفت، پایش بیماری و مطالعه‌ی جنبه های زیست شناسی و بیماری زایی آن اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of alfalfa crown wart disease caused by Physoderma alfalfae from Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Mahyar Sheikholeslami 1
  • Darioush Safaee 2
1 Department of Plant protection, Agricultural and natural resources research center of Kermanshah, Iran.
2 Assistant professor of Plant Protection department. Kermanshah Agricultural and natural resources research and education center
چکیده [English]

During visiting the alfalfa fields in Sahneh county of Kermanshah province, the symptoms of a disease were observed in the form of galls with variable sizes in the crown part of the plants, which had caused a severe decrease in the growth in the alfalfa fields. The size of the galls varied from a few millimeters to several centimeters and were observed only in the crown. After transfer to the laboratory and microscopic examinations, a species of fungus with the characteristics of Physoderma alfalfae (Pat & Lagerh.) Karling Syn: Urophlyctis alfalfae (Pat & Lagerh.) Magnus was observed with chambers containing numerous resting spores and turbinate cells (Figure 1), which are prominent features of alfalfa crown wart disease cause. The resting spores had a depressed part and their size was 40-55 micrometers in the longer diameter and 22.5-35 micrometers in the shorter diameter. According to the classification of Hibett et al. (2007), this species is placed in the Blastocladiomycota phylum, Blastocladiomycetes order and Blastocladiales order. The fungus was first reported by Viennot-Bourgin et al. in 1970 from Karaj on alfalfa plant, but afterward there has been no other report of the disease or the fungus in Iran. Considering the damage caused by this disease, it is important to pay attention to its monitoring and to study its biological and pathogenic aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chytridiomycetes
  • Resting spore
  • Zeospore