دوره و شماره: دوره 58، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-59 

مقاله کوتاه پژوهشی

اولین گزارش از وقوع ویروس تورادو گوجه‌فرنگی از ایران

صفحه 55-59

10.22034/ijpp.2022.557747.390

مهرداد صالح زاده؛ علیرضا افشاریفر؛ سعیده دهقانپور فراشاه